நியூயார்க் ஆர்.பி. »வரலாற்று குழுக்கள்

நியூயார்க் ஆர்.பி. »வரலாற்று குழுக்கள்நியூயார்க் ஆர்.பி. சீசன் 2020/2021 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. சீசன் 2019/2020 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. சீசன் 2018/2019 36 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. சீசன் 2017/2018 37 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. சீசன் 2016/2017 32 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. பருவம் 2015/2016 36 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. பருவம் 2014/2015 34 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. பருவம் 2013/2014 32 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. பருவம் 2012/2013 32 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. பருவம் 2011/2012 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. சீசன் 2010/2011 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. பருவம் 2009/2010 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. சீசன் 2008/2009 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. பருவம் 2007/2008 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. சீசன் 2006/2007 35 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
நியூயார்க் ஆர்.பி. சீசன் 2005/2006 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் சீசன் 2004/2005 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் சீசன் 2003/2004 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் சீசன் 2002/2003 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் சீசன் 2001/2002 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் சீசன் 2000/2001 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் சீசன் 1999/2000 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் சீசன் 1998/1999 21 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் பருவம் 1997/1998 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் சீசன் 1996/1997 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மெட்ரோஸ்டார்ஸ் சீசன் 1995/1996 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்