ஒலிம்பியாகோஸ் பிரையஸ் Bay பேயர்ன் முனிச்சிற்கு எதிரான பதிவு

ஒலிம்பியாகோஸ் பிரையஸ் Bay பேயர்ன் முனிச்சிற்கு எதிரான பதிவுசாம்பியன்ஸ் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 0 0 3 4 : 10
தொலைவில் 3 0 0 3 0 : 9
& தொகை 6 0 0 6 4 : 19
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 0 0 3 4 : 10
தொலைவில் 3 0 0 3 0 : 9
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 6 0 0 6 4 : 19

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்