பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன் O OGC நைசுக்கு எதிரான பதிவு

பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன் O OGC நைசுக்கு எதிரான பதிவுலீக் 1 எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 36 17 பதினொன்று 8 59 : 43
தொலைவில் 37 பதினைந்து 9 13 55 : 43
& தொகை 73 32 இருபது இருபத்து ஒன்று 114 : 86
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 36 17 பதினொன்று 8 59 : 43
தொலைவில் 37 பதினைந்து 9 13 55 : 43
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 73 32 இருபது இருபத்து ஒன்று 114 : 86
லீக் 1
2020/2021 25. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 2: 1 (1: 0)
2020/2021 4. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 3 (0: 2)
2019/2020 10. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 4 (0: 2)
2018/2019 35. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 1: 1 (0: 0)
2018/2019 8. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 3 (0: 1)
2017/2018 30. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 2 (1: 1)
2017/2018 11. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 3: 0 (2: 0)
2016/2017 35. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 3: 1 (1: 0)
2016/2017 17. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 2: 2 (0: 2)
2015/2016 32. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 4: 1 (2: 1)
2015/2016 17. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 3 (0: 2)
2014/2015 33. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 3 (1: 1)
2014/2015 15. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 1: 0 (1: 0)
2013/2014 31. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 1 (0: 0)
2013/2014 13. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 3: 1 (1: 0)
2012/2013 33. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 3: 0 (1: 0)
2012/2013 15. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 1 (0: 0)
2011/2012 23. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 0 (0: 0)
2011/2012 7. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 2: 1 (1: 0)
2010/2011 24. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 3 (0: 2)
2010/2011 8. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 0: 0 (0: 0)
2009/2010 29. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (0: 0)
2009/2010 13. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 0: 1 (0: 0)
2008/2009 30. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 2: 1 (1: 1)
2008/2009 12. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (1: 0)
2007/2008 33. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 2: 3 (0: 1)
2007/2008 15. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 1 (2: 1)
2006/2007 36. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (1: 0)
2006/2007 18. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 0: 0 (0: 0)
2005/2006 23. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (0: 0)
2005/2006 5. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 1: 2 (1: 0)
2004/2005 34. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 3: 1 (2: 0)
2004/2005 16. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (0: 1)
2003/2004 32. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 2 (1: 0)
2003/2004 14. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 0: 0 (0: 0)
2002/2003 23. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 0 (0: 0)
2002/2003 5. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 1: 1 (0: 0)
1996/1997 34. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 5: 0 (1: 0)
1996/1997 16. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 1 (0: 0)
1995/1996 34. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 2 (0: 0)
1995/1996 16. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 3: 2 (1: 1)
1994/1995 32. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 2: 3 (1: 1)
1994/1995 14. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 4 (0: 2)
1990/1991 24. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 0: 2 (0: 0)
1990/1991 6. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (1: 0)
1989/1990 38. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 2: 1 (2: 0)
1989/1990 1. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 3: 3 (2: 1)
1988/1989 32. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 1: 0 (0: 0)
1988/1989 14. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 3: 1 (2: 0)
1987/1988 33. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 0: 4 (0: 2)
1987/1988 15. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 0 (0: 0)
1986/1987 24. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 0: 3 (0: 0)
1986/1987 6. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 2 (0: 0)
1985/1986 27. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 3: 2 (1: 1)
1985/1986 9. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 0 (0: 0)
1981/1982 32. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 1: 1 (1: 1)
1981/1982 14. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 2 (1: 1)
1980/1981 28. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 3: 1 (2: 0)
1980/1981 10. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (1: 0)
1979/1980 29. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 3: 0 (3: 0)
1979/1980 11. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 2: 2 (1: 1)
1978/1979 25. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 1: 1 (0: 1)
1978/1979 7. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 3 (0: 1)
1977/1978 28. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 3 (1: 2)
1977/1978 10. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 0: 3 (0: 2)
1976/1977 20. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 3: 0 (0: 0)
1976/1977 2. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (0: 0)
1975/1976 27. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 0: 0 (0: 0)
1975/1976 9. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 1 (1: 0)
1974/1975 24. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 2: 1 (1: 0)
1974/1975 6. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 4: 2 (1: 0)
1971/1972 24. சுற்று OGC நல்லது - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (0: 0)
1971/1972 6. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - OGC நல்லது 1: 1 (0: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்