பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன் St ஸ்டேட் ரென்னெஸுக்கு எதிரான பதிவு

பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன் St ஸ்டேட் ரென்னெஸுக்கு எதிரான பதிவுலீக் 1 எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3. 4 இருபத்து ஒன்று 7 6 55 : 24
தொலைவில் 3. 4 12 9 13 39 : 38
& தொகை 68 33 16 19 94 : 62
பிரஞ்சு கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 3 : 1
தொலைவில் 3 இரண்டு 1 0 12 : 3
& தொகை 4 3 1 0 பதினைந்து : 4
லிகுவின் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
தொலைவில் 1 1 0 0 3 : இரண்டு
& தொகை 1 1 0 0 3 : இரண்டு
சாம்பியன்ஸ் டிராபி எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 இரண்டு : 1
& தொகை 1 1 0 0 இரண்டு : 1
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 35 22 7 6 58 : 25
தொலைவில் 38 பதினைந்து 10 13 54 : 43
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 இரண்டு : 1
& தொகை 74 38 17 19 114 : 69
லீக் 1
2020/2021 10. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 3: 0 (2: 0)
2019/2020 2. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 1 (1: 1)
2018/2019 22. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 4: 1 (1: 1)
2018/2019 6. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 3 (1: 1)
2017/2018 37. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 0: 2 (0: 0)
2017/2018 18. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 4 (0: 2)
2016/2017 20. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 1 (0: 1)
2016/2017 12. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 4: 0 (2: 0)
2015/2016 36. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 4: 0 (0: 0)
2015/2016 12. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 1 (0: 0)
2014/2015 23. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 0 (1: 0)
2014/2015 5. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (0: 1)
2013/2014 36. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 2 (1: 2)
2013/2014 18. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 3 (0: 1)
2012/2013 31. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 2 (0: 0)
2012/2013 13. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 2 (1: 2)
2011/2012 37. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 3: 0 (0: 0)
2011/2012 2. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (0: 0)
2010/2011 22. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (1: 0)
2010/2011 6. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 0: 0 (0: 0)
2009/2010 34. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 1 (0: 1)
2009/2010 18. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (1: 0)
2008/2009 34. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 0: 1 (0: 0)
2008/2009 16. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (1: 0)
2007/2008 28. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 0 (1: 0)
2007/2008 10. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 3 (0: 1)
2006/2007 29. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (0: 0)
2006/2007 11. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 0 (1: 0)
2005/2006 36. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (0: 0)
2005/2006 18. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 2: 0 (1: 0)
2004/2005 38. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 0 (0: 0)
2004/2005 1. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 1 (2: 1)
2003/2004 35. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 0 (0: 0)
2003/2004 17. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (0: 0)
2002/2003 37. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 0: 0 (0: 0)
2002/2003 19. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 0 (0: 0)
2001/2002 21. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 2 (0: 2)
2001/2002 5. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 3: 0 (0: 0)
2000/2001 18. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 0: 1 (0: 1)
2000/2001 2. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (1: 0)
1999/2000 18. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 0 (1: 0)
1999/2000 2. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 3 (1: 1)
1998/1999 31. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 1 (1: 0)
1998/1999 15. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 2: 1 (1: 0)
1997/1998 21. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 2 (0: 1)
1997/1998 5. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 4: 1 (1: 0)
1996/1997 32. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 1 (0: 1)
1996/1997 14. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 1 (0: 0)
1995/1996 30. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 1 (0: 1)
1995/1996 12. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 1 (1: 0)
1994/1995 35. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 4: 0 (3: 0)
1994/1995 17. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 2: 1 (1: 1)
1991/1992 30. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 0 (1: 0)
1991/1992 12. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 0 (0: 0)
1990/1991 20. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 1 (0: 1)
1990/1991 2. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 1 (2: 0)
1986/1987 29. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 0 (0: 0)
1986/1987 11. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 0 (0: 0)
1985/1986 32. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 0 (1: 0)
1985/1986 14. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 3 (1: 0)
1983/1984 30. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 3: 2 (1: 2)
1983/1984 12. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 0: 1 (0: 1)
1976/1977 37. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (0: 0)
1976/1977 19. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 3: 1 (2: 1)
1974/1975 25. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 2: 1 (1: 0)
1974/1975 7. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 2: 1 (1: 0)
1971/1972 37. சுற்று ரென்ஸ் மைதானம் - பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 1: 1 (0: 0)
1971/1972 19. சுற்று பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 1: 1 (1: 0)
சாம்பியன்ஸ் டிராபி
2019 இறுதி பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் - ரென்ஸ் மைதானம் 2: 1 (0: 1)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்