பிளேஆஃப் 2016/2017 சாம்பியன்ஷிப் »இறுதி

பிளேஆஃப் 2016/2017 சாம்பியன்ஷிப் »இறுதி (அட்டவணை & முடிவுகள்)2019/2020 தேசிய லீக் 2019/2020 லீக் இரண்டு 2019/2020 லீக் ஒன் 2019/2020 சாம்பியன்ஷிப் 2018/2019 தேசிய லீக் 2018/2019 லீக் இரண்டு 2018/2019 லீக் ஒன் 2018/2019 சாம்பியன்ஷிப் 2017/2018 தேசிய லீக் 2017/2018 லீக் இரண்டு 2017 / 2018 லீக் ஒன் 2017/2018 சாம்பியன்ஷிப் 2016/2017 தேசிய லீக் 2016/2017 லீக் இரண்டு 2016/2017 லீக் ஒன் 2016/2017 சாம்பியன்ஷிப் 2015/2016 தேசிய லீக் 2015/2016 லீக் இரண்டு 2015/2016 லீக் ஒன் 2015/2016 சாம்பியன்ஷிப் 2014/2015 லீக் இரண்டு 2014/2015 லீக் ஒன் 2014/2015 மாநாடு 2014/2015 சாம்பியன்ஷிப் 2013/2014 லீக் இரண்டு 2013/2014 லீக் ஒன் 2013/2014 மாநாடு 2013/2014 சாம்பியன்ஷிப் 2012/2013 லீக் இரண்டு 2012/2013 லீக் ஒன் 2012/2013 மாநாடு 2012/2013 சாம்பியன்ஷிப் 2011 / 2012 லீக் இரண்டு 2011/2012 லீக் ஒன் 2011/2012 மாநாடு 2011/2012 சாம்பியன்ஷிப் 2010/2011 லீக் இரண்டு 2010/2011 லீக் ஒன் 2010/2011 மாநாடு 2010/2011 சாம்பியன்ஷிப் 2009/2010 லீக் இரண்டு 2009/2010 லீக் ஒன் 2009/2010 மாநாடு 2009 / 2010 சாம்பியன்ஷிப் 2008/2009 லீக் இரண்டு 2008/200 9 லீக் ஒன் 2008/2009 மாநாடு 2008/2009 சாம்பியன்ஷிப் 2007/2008 லீக் இரண்டு 2007/2008 லீக் ஒன் 2007/2008 மாநாடு 2007/2008 சாம்பியன்ஷிப் 2006/2007 லீக் இரண்டு 2006/2007 லீக் ஒன் 2006/2007 மாநாடு 2006/2007 சாம்பியன்ஷிப் 2005/2006 லீக் இரண்டு 2005/2006 லீக் ஒன் 2005/2006 மாநாடு 2005/2006 சாம்பியன்ஷிப் அரையிறுதி இறுதி
05/29/2017 15:00 ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் - எஃப்.சி படித்தல் 4: 3 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso