பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» தரவரிசை 1 - 50

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» தரவரிசை 1 - 50»பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு பிரீமியர் லீக் மட்டுமே
ரேங்க் 1 - 50 ரேங்க் 51 - 100 ரேங்க் 101 - 150 ரேங்க் 151 - 200 ரேங்க் 201 - 250 ரேங்க் 251 - 300 ரேங்க் 301 - 350 ரேங்க் 351 - 400 ரேங்க் 401 - 450 ரேங்க் 451 - 500 ரேங்க் 501 - 550 ரேங்க் 551 - 600 ரேங்க் 601 - 650 ரேங்க் 651 - 700 ரேங்க் 701 - 750 ரேங்க் 751 - 800 ரேங்க் 801 - 850 ரேங்க் 851 - 900 ரேங்க் 901 - 950 ரேங்க் 951 - 1000 ரேங்க் 1001 - 1050 ரேங்க் 1051 - 1100 ரேங்க் 1101 - 1150 ரேங்க் 1151 - 1200 ரேங்க் 1201 - 1250 ரேங்க் 1251 - 1300 ரேங்க் 1301 - 1350 ரேங்க் 1351 - 1400 ரேங்க் 1401 - 1450 ரேங்க் 1451 - 1500 ரேங்க் 1501 - 1550 ரேங்க் 1551 - 1600 ரேங்க் 1601 - 1650 ரேங்க் 1651 - 1700 ரேங்க் 1701 - 1750 ரேங்க் 1751 - 1800 ரேங்க் 1801 - 1850 ரேங்க் 1851 - 1900 ரேங்க் 1901 - 1950 ரேங்க் 1951 - 2000 ரேங்க் 2001 - 2050 ரேங்க் 2051 - 2100 ரேங்க் 2101 - 2150 ரேங்க் 2151 - 2200 ரேங்க் 2201 - 2250 ரேங்க் 2251 - 2300 ரேங்க் 2301 - 2350 ரேங்க் 2351 - 2400 ரேங்க் 2401 - 2450 ரேங்க் 2451 - 2500 தரவரிசை 2501 - 2550 தரவரிசை 2551 - 2600 தரவரிசை 2601 - 2650 தரவரிசை 2651 - 2700 தரவரிசை 2701 - 2750 தரவரிசை 2751 - 2800 தரவரிசை 2801 - 2850 தரவரிசை 2851 - 2900 தரவரிசை 2901 - 2950 தரவரிசை 2951 - 3000 தரவரிசை 3001 - 3050 தரவரிசை 3 051 - 3100 ரேங்க் 3101 - 3150 ரேங்க் 3151 - 3200 ரேங்க் 3201 - 3250 ரேங்க் 3251 - 3300 ரேங்க் 3301 - 3350 ரேங்க் 3351 - 3400 ரேங்க் 3401 - 3450 ரேங்க் 3451 - 3500 ரேங்க் 3501 - 3550 ரேங்க் 3551 - 3600 ரேங்க் 3601 - 3650 ரேங்க் 3651 - 3700 ரேங்க் 3701 - 3750 ரேங்க் 3751 - 3800 ரேங்க் 3801 - 3850 ரேங்க் 3851 - 3900 ரேங்க் 3901 - 3950 ரேங்க் 3951 - 4000 ரேங்க் 4001 - 4050 ரேங்க் 4051 - 4100 ரேங்க் 4101 - 4150 ரேங்க் 4151 - 4200 ரேங்க் 4201 - 4250 ரேங்க் 4251 - 4300 ரேங்க் 4301 - 4350 ரேங்க் 4351 - 4400 ரேங்க் 4401 - 4450 ரேங்க் 4451 - 4500 ரேங்க் 4501 - 4550 ரேங்க் 4551 - 4600 ரேங்க் 4601 - 4650 ரேங்க் 4651 - 4700 ரேங்க் 4701 - 4750 ரேங்க் 4751 - 4800 ரேங்க் 4801 - 4850 ரேங்க் 4851 - 4900 ரேங்க் 4901 - 4950 ரேங்க் 4951 - 5000 ரேங்க் 5001 - 5050 ரேங்க் 5051 - 5100 ரேங்க் 5101 - 5150 ரேங்க் 5151 - 5200 ரேங்க் 5201 - 5250 ரேங்க் 5251 - 5300 ரேங்க் 5301 - 5350 ரேங்க் 5351 - 5400 ரேங்க் 5401 - 5450 ரேங்க் 5451 - 5500 ரேங்க் 5501 - 5550 ரேங்க் 5551 - 5600 தரவரிசை 5601 - 5650 வடிகட்டி இல்லை ---------------------------------------- அக்ரிங்டன் எஃப்சி ஏஎஃப்சி போர்ன்மவுத் அர்செனல் எஃப்சி ஆஸ்டன் வில்லா பார்ன்ஸ்லி எஃப்.சி. டவுன் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் ஹல் சிட்டி இப்ஸ்விச் டவுன் லீட்ஸ் யுனைடெட் லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்டன் ஓரியண்ட் லிவர்பூல் எஃப்சி லூடன் டவுன் மான்செஸ்டர் சிட்டி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி மில்வால் எஃப்சி மில்டன் கெய்ன்ஸ் டான்ஸ் நியூகேஸில் யுனைடெட் நார்தாம்ப்டன் டவுன் நார்விச் சிட்டி நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் நோட்ஸ் கவுண்டி ஓல்ட்ஹாம் தடகள ஆக்ஸ்போர்டு யுனைடெட் போர்ட்ஸ்மவுத் கியூ எஃப்.சி. வாண்டரர்ஸ்
# ஆட்டக்காரர் அணி (கள்) எம். இலக்குகள் தண்டம் தீவு
1 ஜிம்மி கிரேவ்ஸ் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
516 357 29 0.69
இரண்டு ஆலன் ஷீரர் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி
நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ்
559 283 56 0.51
3 நாட் லாஃப்ட்ஹவுஸ் போல்டன் வாண்டரர்ஸ் போல்டன் வாண்டரர்ஸ்
452 253 இரண்டு 0.56
4 இயன் ரஷ் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட்
நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
514 233 இரண்டு 0.45
5 டேவிட் ஹெர்ட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி
412 223 0 0.54
6 டோனி கோட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
548 215 9 0.39
7 ஜெஃப் ஹர்ஸ்ட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி
520 211 16 0.41
8 ரோனி ஆலன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன்
415 210 18 0.51
9 வேய்ன் ரூனி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
491 208 2. 3 0.42
10 டெனிஸ் சட்டம் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
376 201 8 0.53
பதினொன்று பாபி சார்ல்டன் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
606 198 8 0.33
ஸ்டான் மோர்டென்சன் பிளாக்பூல் எஃப்சி பிளாக்பூல் எஃப்சி
317 198 5 0.62
13 பாபி ஸ்மித் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
346 197 1 0.57
14 பீட்டர் ஹாரிஸ் போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி
468 194 3 0.41
பதினைந்து ரே சார்ன்லி பிளாக்பூல் எஃப்சி பிளாக்பூல் எஃப்சி
359 190 பதினொன்று 0.53
டென்னிஸ் வயலட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி
391 190 1 0.49
17 ஆண்டி கோல் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ்
புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி
மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி
415 189 1 0.46
18 டாமி தாம்சன் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட்
354 187 0 0.53
19 செர்ஜியோ அகுவெரோ * மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
269 180 26 0.67
இருபது டெடி ஷெரிங்ஹாம் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
நாட்டிங்ஹாம் காடு நாட்டிங்ஹாம் காடு
போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி
மில்வால் எஃப்சி மில்வால் எஃப்சி
521 179 இருபத்து ஒன்று 0.34
இருபத்து ஒன்று லீ சாப்மேன் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட்
சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
இப்ஸ்விச் டவுன் இப்ஸ்விச் டவுன்
நாட்டிங்ஹாம் காடு நாட்டிங்ஹாம் காடு
ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை
ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி
508 177 0 0.35
22 டோனி பிரவுன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன்
460 176 26 0.38
தியரி ஹென்றி அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
258 176 22 0.68
ஃபிராங்க் லம்பார்ட் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
609 176 43 0.29
25 டெரெக் டோகன் லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி
பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ்
ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ்
போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி
458 175 0 0.38
26 ஜாக் ரவுலி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
356 173 5 0.49
27 பீட்டர் டோபிங் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ்
மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி
509 172 8 0.34
28 ஃபெர்டினாண்ட்ஸ் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி
டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
போல்டன் வாண்டரர்ஸ் போல்டன் வாண்டரர்ஸ்
குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ் குயின்ஸ் பார்க் ரேஞ்சர்ஸ்
403 170 0 0.42
29 ட்ரெவர் ஃபோர்டு சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
கார்டிஃப் நகரம் கார்டிஃப் நகரம்
324 169 5 0.52
பாப் லாட்ச்போர்ட் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
கோவென்ட்ரி சிட்டி கோவென்ட்ரி சிட்டி
பர்மிங்காம் நகரம் பர்மிங்காம் நகரம்
ஸ்வான்சீ நகரம் ஸ்வான்சீ நகரம்
384 169 இரண்டு 0.44
மார்ட்டின் பீட்டர்ஸ் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி
688 169 10 0.25
32 ரோஜர் ஹன்ட் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
295 168 1 0.57
ஜான் ரிச்சி ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை
ஸ்டோக் சிட்டி ஸ்டோக் சிட்டி
356 168 8 0.47
3. 4 ஆலன் கிளார்க் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட்
லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி
புல்ஹாம் எஃப்சி புல்ஹாம் எஃப்சி
395 167 1 0.42
35 மிக் சானன் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி
நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி
மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
545 166 13 0.30
36 இயன் ரைட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
கிரிஸ்டல் பேலஸ் கிரிஸ்டல் பேலஸ்
315 165 18 0.52
37 ஜெர்மைன் டெஃபோ * சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி
AFC போர்ன்மவுத் AFC போர்ன்மவுத்
496 163 14 0.33
டாம் பின்னி பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட்
362 163 17 0.45
பிரான்சிஸ் லீ டெர்பி கவுண்டி டெர்பி கவுண்டி
போல்டன் வாண்டரர்ஸ் போல்டன் வாண்டரர்ஸ்
மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
381 163 38 0.43
40 ராபி ஃபோலர் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட்
லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ்
மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
379 162 17 0.43
41 பீட்டர் பியர்ட்ஸ்லி நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
போல்டன் வாண்டரர்ஸ் போல்டன் வாண்டரர்ஸ்
எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
470 161 30 0.34
மாட் லு டிஸ்ஸியர் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி
443 161 38 0.36
43 ஜானி ஹான்காக்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ்
342 158 13 0.46
44 ஆலன் பால் சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி சவுத்தாம்ப்டன் எஃப்சி
அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
பிளாக்பூல் எஃப்சி பிளாக்பூல் எஃப்சி
631 157 36 0.25
ஹாரி கேன் * டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி
2. 3. 4 157 2. 3 0.67
ஜிம்மி முர்ரே வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ்
மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
283 157 7 0.55
47 டெரெக் கெவன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன்
262 156 1 0.60
48 பிரையன் ராப்சன் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட்
406 153 இருபது 0.38
49 ஜோ ராய்ல் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
நார்விச் சிட்டி நார்விச் சிட்டி
மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
பிரிஸ்டல் சிட்டி பிரிஸ்டல் சிட்டி
474 152 14 0.32
ஐம்பது பீட்டர் லோரிமர் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட்
449 151 19 0.34
* செயலில் உள்ள வீரர்