பிரீமியர் லீக் »காப்பகம்

பிரீமியர் லீக் »காப்பகம், வரலாற்று முடிவுகள்பருவம் கண்ணோட்டம் முடிவுகள் அணிகள் வெற்றி
2020/2021 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள்
2019/2020 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
2018/2019 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
2017/2018 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
2016/2017 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
2015/2016 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி
2014/2015 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
2013/2014 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
2012/2013 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
2011/2012 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
2010/2011 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
2009/2010 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
2008/2009 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
2007/2008 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
2006/2007 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
2005/2006 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
2004/2005 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
2003/2004 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
2002/2003 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
2001/2002 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
2000/2001 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1999/2000 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1998/1999 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1997/1998 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1996/1997 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1995/1996 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1994/1995 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ்
1993/1994 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1992/1993 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1991/1992 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட்
1990/1991 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1989/1990 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1988/1989 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1987/1988 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1986/1987 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
1985/1986 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1984/1985 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
1983/1984 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1982/1983 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1981/1982 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1980/1981 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
1979/1980 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1978/1979 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1977/1978 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் நாட்டிங்ஹாம் காடு நாட்டிங்ஹாம் காடு
1976/1977 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1975/1976 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1974/1975 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் டெர்பி கவுண்டி டெர்பி கவுண்டி
1973/1974 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட்
1972/1973 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1971/1972 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் டெர்பி கவுண்டி டெர்பி கவுண்டி
1970/1971 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1969/1970 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
1968/1969 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட்
1967/1968 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
1966/1967 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1965/1966 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1964/1965 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1963/1964 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1962/1963 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
1961/1962 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் இப்ஸ்விச் டவுன் இப்ஸ்விச் டவுன்
1960/1961 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
1959/1960 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் பர்ன்லி எஃப்சி பர்ன்லி எஃப்சி
1958/1959 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ்
1957/1958 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ்
1956/1957 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1955/1956 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1954/1955 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி
1953/1954 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ்
1952/1953 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1951/1952 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1950/1951 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
1949/1950 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி
1948/1949 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி
1947/1948 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1946/1947 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1938/1939 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
1937/1938 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1936/1937 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம்
1935/1936 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
1934/1935 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1933/1934 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1932/1933 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1931/1932 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
1930/1931 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி
1929/1930 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை
1928/1929 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் புதன்கிழமை எஃப்.சி. புதன்கிழமை எஃப்.சி.
1927/1928 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
1926/1927 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
1925/1926 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன்
1924/1925 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன்
1923/1924 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன்
1922/1923 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1921/1922 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1920/1921 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் பர்ன்லி எஃப்சி பர்ன்லி எஃப்சி
1919/1920 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன்
1914/1915 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
1913/1914 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ்
1912/1913 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
1911/1912 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ்
1910/1911 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1909/1910 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
1908/1909 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
1907/1908 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
1906/1907 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
1905/1906 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1904/1905 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட்
1903/1904 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் புதன்கிழமை எஃப்.சி. புதன்கிழமை எஃப்.சி.
1902/1903 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் புதன்கிழமை எஃப்.சி. புதன்கிழமை எஃப்.சி.
1901/1902 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
1900/1901 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி
1899/1900 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
1898/1899 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
1897/1898 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட்
1896/1897 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
1895/1896 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
1894/1895 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
1893/1894 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா
1892/1893 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
1891/1892 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி.
1890/1891 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி
1889/1890 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட்
1888/1889 »கண்ணோட்டம் »முடிவுகள் »அணிகள் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட்