பிரீமியர் லீக் »சாம்பியன்ஸ்பிரீமியர் லீக் »சாம்பியன்ஸ்ஆண்டு வெற்றி நாடு
2020 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2019 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2018 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2017 செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2016 லெய்செஸ்டர் சிட்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2015 செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2014 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2013 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2012 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2011 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2010 செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2009 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2008 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2007 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2006 செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2005 செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2004 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2003 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2002 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2001 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2000 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1999 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1998 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1997 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
பத்தொன்பது தொண்ணூற்று ஆறு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
பத்தொன்பது தொண்ணூற்று ஐந்து பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1994 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1993 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1992 லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1991 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1990 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1989 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1988 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1987 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1986 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1985 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1984 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1983 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1982 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1981 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1980 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1979 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1978 நாட்டிங்ஹாம் காடு நாட்டிங்ஹாம் காடு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1977 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1976 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1975 டெர்பி கவுண்டி டெர்பி கவுண்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1974 லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1973 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1972 டெர்பி கவுண்டி டெர்பி கவுண்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1971 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1970 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1969 லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1968 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1967 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1966 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1965 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1964 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1963 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1962 இப்ஸ்விச் டவுன் இப்ஸ்விச் டவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1961 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1960 பர்ன்லி எஃப்சி பர்ன்லி எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1959 வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1958 வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1957 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1956 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1955 செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1954 வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1953 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1952 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1951 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1950 போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1949 போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி போர்ட்ஸ்மவுத் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1948 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1947 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1939 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1938 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1937 மன்செஸ்டர் நகரம் மன்செஸ்டர் நகரம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1936 சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1935 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1934 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1933 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1932 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1931 அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1930 ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1929 புதன்கிழமை எஃப்.சி. புதன்கிழமை எஃப்.சி. இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1928 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1927 நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1926 ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1925 ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1924 ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் ஹடர்ஸ்ஃபீல்ட் டவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1923 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1922 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1921 பர்ன்லி எஃப்சி பர்ன்லி எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1920 வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் வெஸ்ட் ப்ரோம்விச் ஆல்பியன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1915 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1914 பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1913 சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1912 பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1911 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1910 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1909 நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1908 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1907 நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1906 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1905 நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1904 புதன்கிழமை எஃப்.சி. புதன்கிழமை எஃப்.சி. இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1903 புதன்கிழமை எஃப்.சி. புதன்கிழமை எஃப்.சி. இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1902 சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1901 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1900 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1899 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1898 ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1897 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1896 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1895 சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1894 ஆஸ்டன் வில்லா ஆஸ்டன் வில்லா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1893 சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1892 சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1891 எவர்டன் எஃப்சி எவர்டன் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1890 பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1889 பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் பிரஸ்டன் நார்த் எண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து