ரியல் மாட்ரிட் Sport விளையாட்டு சிபிக்கு எதிரான பதிவு

ரியல் மாட்ரிட் Sport விளையாட்டு சிபிக்கு எதிரான பதிவுசாம்பியன்ஸ் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு இரண்டு 0 0 6 : 1
தொலைவில் இரண்டு 1 1 0 4 : 3
& தொகை 4 3 1 0 10 : 4
யூரோபா லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 1 : 0
தொலைவில் 1 0 0 1 1 : இரண்டு
& தொகை இரண்டு 1 0 1 இரண்டு : இரண்டு
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 3 0 0 7 : 1
தொலைவில் 3 1 1 1 5 : 5
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 6 4 1 1 12 : 6

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்