ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021படை அணி ------------------------------------------------- ------------- 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013 / 2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980 / 1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963 / 1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1 932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/ 1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- சி. லீக் 2020/2021 பிரி பிரிவு 2020/2021 கோபா டெல் ரே 2020/2021 சூப்பர் கோப்பை 2020 சி. லீக் 2019/2020 பிரி. பிரிவு 2019/2020 கோபா டெல் ரே 2019 / 2020 சூப்பர் கோப்பை 2019 சி. லீக் 2018/2019 பிரி பிரிவு 2018/2019 கோபா டெல் ரே 2018/2019 கிளப் டபிள்யூசி 2018 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 2018 சி. லீக் 2017/2018 பிரி பிரிவு 2017/2018 கோபா டெல் ரே 2017/2018 கிளப் டபிள்யூசி 2017 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 2017 சூப்பர் கோப்பை 2017 சி. லீக் 2016/2017 பிரி பிரிவு 2016/2017 கோபா டெல் ரே 2016/2017 கிளப் டபிள்யூசி 2016 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 2016 சி. லீக் 2015/2016 பிரி பிரிவு 2015/2016 கோபா டெல் ரே 2015 / 2016 சி. லீக் 2014/2015 பிரி பிரிவு 2014/2015 கோபா டெல் ரே 2014/2015 கிளப் டபிள்யூசி 2014 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 2014 சூப்பர் கோப்பை 2014 சி. லீக் 2013/2014 பிரி பிரிவு 2013/2014 கோபா டெல் ரே 2013/2014 சி. 2012/2013 Pr. பிரிவு 2012/2013 கோபா டெல் ரே 2012/2013 சூப்பர் கோப்பை 2012 Ch. லீக் 2011/2012 Pr. பிரிவு 2011/2012 கோபா டெல் ரே 2011/2012 சூப்பர் கோப்பை 2011 Ch. லீக் 2010/2011 Pr. பிரிவு 2010 / 20 11 கோபா டெல் ரே 2010/2011 சி. லீக் 2009/2010 பிரி பிரிவு 2009/2010 கோபா டெல் ரே 2009/2010 சி. லீக் 2008/2009 பிரி. பிரிவு 2008/2009 கோபா டெல் ரே 2008/2009 சூப்பர் கோப்பை 2008 சி. லீக் 2007 / 2008 Pr. பிரிவு 2007/2008 கோபா டெல் ரே 2007/2008 சூப்பர் கோப்பை 2007 Ch. லீக் 2006/2007 Pr. பிரிவு 2006/2007 கோபா டெல் ரே 2006/2007 Ch. லீக் 2005/2006 Pr. பிரிவு 2005/2006 கோபா டெல் ரே 2005/2006 சி. லீக் 2004/2005 சி.எல். கியூ.எஃப் 2004/2005 பிரி. பிரிவு 2004/2005 கோபா டெல் ரே 2004/2005 சி. லீக் 2003/2004 பிரி. பிரிவு 2003/2004 கோபா டெல் ரே 2003/2004 சூப்பர் கோப்பை 2003 சி.எச். 2002/2003 பிரி. பிரிவு 2002/2003 கோபா டெல் ரே 2002/2003 இன்டர். கோப்பை 2002 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 2002 சி. லீக் 2001/2002 பிரி. பிரிவு 2001/2002 கோபா டெல் ரே 2001/2002 சூப்பர் கோப்பை 2001 சி. லீக் 2000/2001 பிரி. பிரிவு 2000/2001 கோபா டெல் ரே 2000/2001 கிளப் டபிள்யூசி 2000 இன்டர். கோப்பை 2000 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 2000 சி. லீக் 1999/2000 பிரி. பிரிவு 1999/2000 கோபா டெல் ரே 1999/2000 சி. லீக் 1998/1999 பிரி. பிரிவு 1998/1999 கோபா டெல் ரே 1998/1999 இன்டர். கோப்பை 1998 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 1998 சி. லீக் 1997/1998 பிரி பிரிவு 1997/1998 கோபா டெல் ரே 1997/1998 சூப்பர் கோப்பை 1997 பிரி. பிரிவு 1996/1997 கோபா டெல் ரே 1996/1997 சி. லீக் 1995/1996 ப்ரா பிரிவு பிரிவு 1995 / 1996 கோபா டெல் ரே 1995/1996 சூப்பர் கோப்பை 1995 EL 1994/1995 Pr. பிரிவு 1994/1995 கோபா டெல் ரே 1994/1995 CWC 1993/1994 Pr. பிரிவு 1993/1994 கோபா டெல் ரே 1993/1994 சூப்பர் கோப்பை 1993 EL 1992/1993 Pr பிரிவு 1992/1993 கோபா டெல் ரே 1992/1993 EL 1991/1992 Pr. பிரிவு 1991/1992 கோபா டெல் ரே 1991/1992 Ch. லீக் 1990/1991 Pr. பிரிவு 1990/1991 கோபா டெல் ரே 1990/1991 சூப்பர்கப் 1990 Ch. 1989/1990 பிரி. பிரிவு 1989/1990 கோபா டெல் ரே 1989/1990 சி. லீக் 1988/1989 பிரி. பிரிவு 1988/1989 கோபா டெல் ரே 1988/1989 சி. லீக் 1987/1988 பிரி. பிரிவு 1987/1988 பிரி. பிரிவு 1986 / 1987 முதல் கட்ட பிரி பிரிவு 1986/1987 ப்ளேஆஃப் 1-6 சி. லீக் 1986/1987 EL 1985/1986 Pr. பிரிவு 1985/1986 EL 1984/1985 Pr. பிரிவு 1984/1985 EL 1983/1984 Pr. பிரிவு 1983/1984 CWC 1982/1983 பிரி. பிரிவு 1982/1983 கோபா டெல் ரே 19 82/1983 EL 1981/1982 Pr. பிரிவு 1981/1982 கோபா டெல் ரே 1981/1982 Ch. லீக் 1980/1981 Pr. பிரிவு 1980/1981 Ch. லீக் 1979/1980 Pr. பிரிவு 1979/1980 கோபா டெல் ரே 1979/1980 Ch . லீக் 1978/1979 Pr. பிரிவு 1978/1979 கோபா டெல் ரே 1978/1979 Pr. பிரிவு 1977/1978 Ch. League 1976/1977 Pr. Division 1976/1977 Ch. League 1975/1976 Pr. Division 1975/1976 CWC 1974 / 1975 Pr. பிரிவு 1974/1975 கோபா டெல் ரே 1974/1975 EL 1973/1974 Pr. பிரிவு 1973/1974 கோபா டெல் ரே 1973/1974 Ch. லீக் 1972/1973 Pr. பிரிவு 1972/1973 EL 1971/1972 Pr. பிரிவு 1971 / 1972 சி.டபிள்யூ.சி 1970/1971 பிரி பிரிவு 1970/1971 சி. லீக் 1969/1970 பிரி. பிரிவு 1969/1970 கோபா டெல் ரே 1969/1970 சி. லீக் 1968/1969 பிரி. பிரிவு 1968/1969 சி. லீக் 1967/1968 ப்ரா. 1967/1968 கோபா டெல் ரே 1967/1968 சி. லீக் 1966/1967 பிரி. பிரிவு 1966/1967 இன்டர். கோப்பை 1966 சி. லீக் 1965/1966 பிரி. பிரிவு 1965/1966 சி. லீக் 1964/1965 பிரி. பிரிவு 1964/1965 சி. லீக் 1963/1964 பிரி. பிரிவு 1963/1964 சி. லீக் 1962/1963 ப்ரா பிரிவு 1962/1963 சி. லீக் 1961/1962 பிரி. பிரிவு 1961/1962 கோபா டெல் ரே 1961/1962 சி. லீக் 1960/1961 பிரி. பிரிவு 1960/1961 கோபா டெல் ரே 1960/1961 இன்டர். கோப்பை 1960 சி. லீக் 1959/1960 பிரி பிரிவு 1959/1960 கோபா டெல் ரே 1959/1960 சி. லீக் 1958/1959 பிரி. பிரிவு 1958/1959 சி. லீக் 1957/1958 பிரி. பிரிவு 1957/1958 கோபா டெல் ரே 1957/1958 சி. லீக் 1956/1957 பிரி. பிரிவு 1956/1957 சி. லீக் 1955/1956 பிரி. பிரிவு 1955/1956 பிரி. பிரிவு 1954/1955 பிரி. பிரிவு 1953/1954 பிரி. பிரிவு 1952/1953 பிரி. பிரிவு 1951/1952 பிரி. பிரிவு 1950/1951 Pr. பிரிவு 1949/1950 Pr. பிரிவு 1948/1949 Pr. பிரிவு 1947/1948 Pr. பிரிவு 1946/1947 Pr. பிரிவு 1945/1946 Pr. பிரிவு 1944/1945 Pr. பிரிவு 1943/1944 Pr. பிரிவு 1942 / 1943 Pr. பிரிவு 1941/1942 Pr. பிரிவு 1940/1941 Pr. பிரிவு 1939/1940 Pr. பிரிவு 1935/1936 கோபா டெல் ரே 1935/1936 Pr. பிரிவு 1934/1935 Pr. பிரிவு 1933/1934 Pr. பிரிவு 1932/1933 Pr. பிரிவு 1931/1932 Pr. பிரிவு 1930/1931 Pr. பிரிவு 1929/1930 Pr. பிரிவு 1928/1929
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்
கோல்கீப்பர்
26 Altube ஸ்பெயின் 02/22/2000
1 திபாட் கோர்டோயிஸ் பெல்ஜியம் 05/11/1992
42 லூகாஸ் காசிசரேஸ் ஸ்பெயின் 05/10/2002
33 லூயிஸ் லோபஸ் ஸ்பெயின் 05/08/2001
13 ஆண்ட்ரி லுனின் உக்ரைன் 02/11/1999
பாதுகாக்க
32 குஸ்ட் ஸ்பெயின் 03/05/2000
இரண்டு டானி கார்வஜால் ஸ்பெயின் 01/11/1992
3 ஈடர் மிலிட்டோ பிரேசில் 01/18/1998
12 மார்செலோ பிரேசில் 05/12/1988
2. 3 ஃபெர்லாண்ட் மெண்டி பிரான்ஸ் 06/08/1995
35 மிகுவல் குட்டரெஸ் ஸ்பெயின் 07/27/2001
6 நாச்சோ ஸ்பெயின் 01/18/1990
19 ஒட்ரியோசோலா ஸ்பெயின் 12/14/1995
40 புனிதர்கள் ஸ்பெயின் 01/03/2001
4 செர்ஜியோ ராமோஸ் ஸ்பெயின் 03/30/1986
5 ராபல் வரனே பிரான்ஸ் 04/25/1993
மிட்ஃபீல்டர்
30 அரிபாஸ் ஸ்பெயின் 09/30/2001
31 வெள்ளை ஸ்பெயின் 07/23/2000
14 காசெமிரோ பிரேசில் 02/23/1992
22 இஸ்கோ ஸ்பெயின் 04/21/1992
8 டோனி க்ரூஸ் ஜெர்மனி 01/04/1990
பதினொன்று மார்கோ அசென்சியோ ஸ்பெயின் 01/21/1996
28 மார்வின் ஸ்பெயின் 07/03/2000
10 லுகா மோட்ரிக் குரோஷியா 09/09/1985
43 ஆஸ்கார் அரண்டா ஸ்பெயின் 04/29/2002
பதினைந்து ஃபெடரிகோ வால்வெர்டே உருகுவே 07/22/1998
முன்னோக்கி
9 கரீம் பென்செமா பிரான்ஸ் 12/19/1987
7 ஈடன் தீங்கு பெல்ஜியம் 01/07/1991
3. 4 ஹ்யூகோ துரோ ஸ்பெயின் 11/10/1999
17 லூகாஸ் வாஸ்குவேஸ் ஸ்பெயின் 07/01/1991
24 மரியானோ டோம். குடியரசு 08/01/1993
25 ரோட்ரிகோ பிரேசில் 01/09/2001
இருபது வினீசியஸ் ஜூனியர் பிரேசில் 07/12/2000
மேலாளர்
ஜினெடின் ஜிதேன் பிரான்ஸ் 06/23/1972
ஆஸ். மேலாளர்
டேவிட் பெட்டோனி பிரான்ஸ் 11/23/1971
ஹமிடோ அவருக்கு உதவுங்கள் பிரான்ஸ்
கோல்கீப்பர்-பயிற்சியாளர்
ராபர்டோ வாஸ்குவேஸ் ஸ்பெயின்
ஜேவியர் மல்லோ ஸ்பெயின்
ஜோஸ் கார்லோஸ் பரலஸ் ஸ்பெயின்