அட்லாடிகோ மாட்ரிட் பி-க்கு எதிரான செவில்லா எஃப்சி »பதிவுஅட்லாடிகோ மாட்ரிட் பி-க்கு எதிரான செவில்லா எஃப்சி »பதிவுஇரண்டாவது பிரிவு எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 0 1 1 3 : 5
தொலைவில் இரண்டு இரண்டு 0 0 இரண்டு : 0
& தொகை 4 இரண்டு 1 1 5 : 5
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 0 1 1 3 : 5
தொலைவில் இரண்டு இரண்டு 0 0 இரண்டு : 0
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 4 இரண்டு 1 1 5 : 5


இரண்டாவது பிரிவு
1998/1999 36. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் பி - செவில்லா எஃப்சி 0: 1
1998/1999 15. சுற்று செவில்லா எஃப்சி - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் பி 2: 2
1997/1998 31. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் பி - செவில்லா எஃப்சி 0: 1
1997/1998 10. சுற்று செவில்லா எஃப்சி - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் பி 1: 3


அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்