ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்ஆட்டக்காரர் நாடு நிலை பிறந்தவர்
TO
கேரி ஆப்லெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/19/1965
சே ஆடம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/13/1996
கொலின் அடிசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/18/1940
டோனி அகனா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/02/1963
அடே அகின்பி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/10/1974
மிஹ்கெல் அக்சலு எஸ்டோனியா எஸ்டோனியா கோல்கீப்பர் 11/07/1984
கிரேக் அல்காக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/08/1987
லென் ஆல்ச்சர்ச் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 09/12/1933
வெய்ன் அலிசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/16/1968
ஈதன் அம்பாடு வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 09/14/2000
பீட்டர் ஆண்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/31/1949
ஜேமி அன்னர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 06/21/1988
கிரஹாம் அந்தோணி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/09/1975
கிறிஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/05/1982
கெவின் அர்னாட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/28/1958
கார்ல் அசாபா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/28/1973
மைக்கேல் ஆஷ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/04/1943
ஆல்ஃப் ஆஷ்மோர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/11/1937
ஜேம்ஸ் ஆஷ்மோர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/02/1986
பி
லியோனார்ட் பேட்ஜர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/08/1945
கிரஹாம் பெய்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/22/1920
ஜார்ஜ் பால்டாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/09/1993
கீத் பன்னிஸ்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/13/1930
அலெக்ஸ் பாப்டிஸ்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/31/1986
பாபி பார்க்லே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/27/1906
பில் பார்ட்ஸ்லி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 06/28/1985
பிராங்க் பார்லோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/15/1946
பில்லி பார்ன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/20/1879
டேவிட் பர்ன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/16/1961
பில் பார்ன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 03/02/1979
ஜான் பார்ன்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/24/1938
மால்கம் பாரஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/15/1924
ஏர்ல் பாரெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/28/1967
ஆரோன் பாரி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 11/24/1992
கைல் பார்ட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/22/1991
ஹரோல்ட் பார்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/30/1911
கிறிஸ் பாஷம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/20/1988
டோனி பேட்டர்ஸ்பி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/30/1975
டேனி பாத் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/21/1990
ஜோஸ் பாக்ஸ்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/07/1992
லீ பாக்ஸ்டர் சுவீடன் சுவீடன் கோல்கீப்பர் 06/17/1976
மார்க் பியர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/08/1974
கிரேக் பீட்டி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 01/16/1984
ஜேம்ஸ் பீட்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/27/1978
லூக் பெக்கெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/25/1976
பால் பீஸ்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/21/1965
சார்லி பெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/21/1945
இயன் பெஞ்சமின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/11/1961
இயன் பென்னட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/10/1971
ஜேக் பென்னட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/22/1996
வால்டர் பென்னட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/31/1874
பாப் பென்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/09/1883
கிரஹாம் பென்ஸ்டெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 08/20/1963
மார்கஸ் பெண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/19/1978
சாண்டர் மலைகள் நோர்வே நோர்வே மிட்ஃபீல்டர் 02/14/1998
ஆர்னோ பெர்டோங்கா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா பாதுகாக்க
முஹம்மது பெசிக் போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா மிட்ஃபீல்டர் 09/10/1992
கிறிஸ் பெட்னி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/27/1977
ஆலன் பிர்செனால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/22/1945
டாமி பிளாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/26/1979
ஜமால் பிளாக்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/27/1993
நிக் பிளாக்மேன் பார்படாஸ் பார்படாஸ் மிட்ஃபீல்டர் 11/11/1989
கெவின் பிளாக்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/21/1958
நாதன் பிளேக் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 01/27/1972
அலெக் பிளேக்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/11/1918
டேனியல் போக்டானோவிக் மால்டா மால்டா முன்னோக்கி 03/26/1980
ஜெய்டன் பொக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/27/2000
ஜோ போல்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/02/1955
ஜிம்மி எலும்பு ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 09/22/1949
பாப் புக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/25/1958
எடி பூட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/13/1915
வஸிலிஸ் போர்போகிஸ் கிரீஸ் கிரீஸ் பாதுகாக்க 02/10/1969
ஆர்தர் பாட்டம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/28/1930
மைக்கேல் போல்டிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/08/1976
உலர்ந்த ப ou சட்டா நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/23/1972
பில்லி பாய்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 11/27/1905
பீட்டர் பாயில் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 04/26/1876
டேவிட் பிராட்போர்டு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/22/1953
கார்ல் பிராட்ஷா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/02/1968
ஃபெபியன் பிராந்தி செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் முன்னோக்கி 02/04/1989
ஜான் பிரேஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/29/1987
கேரி பிரேசில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/19/1962
ரியான் ப்ரூஸ்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/01/2000
லியோன் பிரிட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/16/1982
ஜூலியன் ப்ரோடில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/01/1964
லே ப்ராம்பி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/02/1980
ஹரோல்ட் புரூக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/15/1921
டேவிட் ப்ரூக்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 07/08/1997
ஆர்தர் பிரவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/06/1885
கானர் பிரவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/22/1992
ஜிம் பிரவுன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 05/11/1952
மைக்கேல் பிரவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/25/1977
ரீஸ் பிரவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/01/1991
லென் பிரவுனிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/30/1928
ஸ்டீவ் புரூஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/31/1960
புருனோ ரிபேரோ போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் மிட்ஃபீல்டர் 10/22/1975
ஜாக் ப்ரண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/17/2001
கீன் பிரையன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/01/1996
இயன் பிரைசன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/26/1962
பேட்ரிக் பக்லி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/12/1946
டேரன் புல்லக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/12/1969
என்ன ஒரு பன்ஸ் நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து பாதுகாக்க 08/29/1975
ஹாரி பன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/21/1992
மார்க் பன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/16/1984
டெட் பர்கின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 04/29/1927
ஆலிவர் பர்க் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 04/07/1997
ஆடம் பர்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/27/1980
ஜான் பர்ரிட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/03/1951
சாகி பர்டன் செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் பாதுகாக்க 11/25/1977
ஆண்டி பட்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/04/1983
சி
டேனி கடமார்த்தேரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/12/1979
ரிச்சர்ட் கேடட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/21/1965
கேரி காஹில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/19/1985
ஜீன் கால்வே பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 04/30/1984
கிளிஃபோர்ட் கால்வர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/21/1954
டொமினிக் கால்வெர்ட்-லெவின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/16/1997
ஹென்றி கமாரா செனகல் செனகல் முன்னோக்கி 05/10/1977
ஸ்டீவ் கமாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/20/1954
ஆண்டி காம்ப்பெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/18/1979
பாபி காம்ப்பெல் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 09/13/1956
ஜமால் காம்ப்பெல்-ரைஸ் ஜமைக்கா ஜமைக்கா மிட்ஃபீல்டர் 04/06/1983
வில்லி கார்லின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/06/1940
டேவிட் கார்னி ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா மிட்ஃபீல்டர் 11/30/1983
டேரன் கார் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/04/1968
ஃபிரான்ஸ் கார் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/24/1966
சமீர் கார்ருத்தர்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/04/1993
கேமரூன் கார்ட்டர்-விக்கர்ஸ் பயன்கள் பயன்கள் பாதுகாக்க 12/31/1997
மார்செல் காஸ் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 04/30/1972
மேக்சிம் சானோட் லக்சம்பர்க் லக்சம்பர்க் பாதுகாக்க 11/21/1989
ஜோர்டான் சேப்பல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/08/1991
ஹாரி சாப்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/05/1997
ஹெர்பர்ட் சாப்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/19/1878
ஸ்டீவ் சார்லஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/10/1960
ஜாக் சிஷோல்ம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/09/1924
பில்லி கிளார்க் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 12/13/1987
லியோன் கிளார்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/10/1985
பிலிப் கிளிஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/20/1947
கோனார் கோடி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/25/1993
ஜோ காக்ரோஃப்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/20/1911
ஜான் கோஃபி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/21/1993
செக் கோல்ட்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/12/1929
கொலின் கோலிண்ட்ரிட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/15/1920
மைக்கேல் காலின்ஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/06/1977
நீல் காலின்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 09/02/1983
எடி கோல்கவுன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 03/29/1945
ஆல்ஃபிரட் காமன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/25/1880
ஜான் கொனாட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/23/1949
சீமஸ் கோனெலி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 06/22/1988
பால் கோனோலி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/29/1983
ஜிம் காப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/17/1927
ஆலன் கார்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/04/1959
டேவிட் கோட்டெரில் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 12/04/1987
இஸ்மாயிலா கூலிபாலி மாலி மாலி மிட்ஃபீல்டர் 12/25/2000
பால் க out ட்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/22/1988
டாம் கோவன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 08/28/1969
கார்டன் கோவன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/27/1958
ஆல்பர்ட் காக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/24/1917
டேனி கோய்ன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 08/27/1973
ஜோடி க்ராடாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/25/1975
மார்ட்டின் கிரானி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/26/1986
ரிச்சர்ட் கிரெஸ்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/20/1977
ஜாக் கிராஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/05/1927
கொலின் கிரையன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 03/23/1981
ஜொனாதன் கல்லன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/10/1973
டேனி குல்லிப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/17/1976
கீத் கர்ல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/14/1963
டெர்ரி குர்ரான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/20/1955
டோனி கியூரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/01/1950
ஜான் கர்டிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/03/1978
புளோரண்ட் குவெலியர் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் மிட்ஃபீல்டர் 09/12/1992
டி
லாரன்ட் டி ஜாஃபோ பெனின் பெனின் முன்னோக்கி 11/05/1970
ரோஸ் டேவிட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/13/1973
ஆண்ட்ரூ டேவிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/17/1984
பென் டேவிஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 05/27/1981
ஜோ டேவிஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 1866
ஸ்டீவ் டேவிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/29/1987
கிளாட் டேவிஸ் ஜமைக்கா ஜமைக்கா பாதுகாக்க 03/06/1979
ஐடன் டேவிசன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 05/11/1968
பாபி டேவிசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/17/1959
டோனி டாஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/10/1966
கென்னி டாசன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 08/27/1915
மெர்வின் தினம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 06/26/1955
டியாகோ டி ஜிரோலாமோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/05/1995
ரிச்சி டி லாட் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் பாதுகாக்க 11/28/1988
வில்கோ டி வோக்ட் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து கோல்கீப்பர் 09/17/1975
பிரையன் டீன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/07/1968
பில் டியர்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/11/1944
ட்ரேயனோஸ் டெல்லாஸ் கிரீஸ் கிரீஸ் பாதுகாக்க 01/31/1976
மார்க் டெம்ப்சே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/14/1964
ஜெஃப் மறுப்பு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/31/1932
ஷான் டெர்ரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/06/1977
பால் டெவ்லின் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/14/1972
ஜெஃப் டே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/11/1964
ஆண்டி டிபிள் வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 05/08/1965
கானர் டிமாயோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/28/1996
நான் செய்கிறேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/22/1979
ஜான் டோச்செர்டி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 04/29/1940
ஜாக் டாட்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 09/07/1915
கிளேட்டன் டொனால்ட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/07/1984
மாட் முடிந்தது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/22/1988
ஜார்ஜியோஸ் டி கிரீஸ் கிரீஸ் மிட்ஃபீல்டர் 10/22/1969
பீட்டர் டோர்னன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/30/1953
கீரன் டோவல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/10/1997
வாலி டவுன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/09/1962
மைக்கேல் டாய்ல் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/08/1981
பீட்டர் டஃபீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/04/1969
மார்க் டஃபி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/07/1985
ஜிம்மி டன்னே அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 09/03/1905
புரூஸ் டயர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/13/1975
நாதன் டையர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/29/1987
இருக்கிறது
ஜேக் ஈஸ்ட்வுட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/03/1996
ஈதன் எபங்க்ஸ்-லாண்டெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/12/1992
ஜான் எப்ரெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/01/1969
ஜெஃப் எக்கார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/07/1965
கீத் எடி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/23/1944
டேவிட் எட்கர் கனடா கனடா பாதுகாக்க 05/19/1987
ரிச்சர்ட் எட்கில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/23/1974
கீத் எட்வர்ட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/16/1957
ஜான் ஏகன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 10/20/1992
யுகோ எஹியோகு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/03/1972
ஆலன் எல்லேமன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து பாதுகாக்க 11/03/1862
ஜோகன்னஸ் எர்ட்ல் ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா மிட்ஃபீல்டர் 11/13/1982
செட் எவன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 12/28/1988
லீ எவன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 07/24/1994
ராபர்ட் எவன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 11/21/1885
மெல்வின் ஈவ்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/10/1956
ஜேக் ஐர் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 11/02/1995
எஃப்
வில்லி பால்கனர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/05/1966
ஜார்ஜ் ஃபாரோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/04/1913
அகமது பாத்தி எகிப்து எகிப்து மிட்ஃபீல்டர் 11/10/1984
ஸ்டீவ் பால்க்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/18/1954
தாமஸ் ஃபெனாட்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/07/1941
ஆலன் ஃபெடிஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 02/01/1971
ஆஷ்லே ஃபிக்லிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/15/1972
டோனி புலம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/06/1946
ஸ்டீவ் ஃபின்னீஸ்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 11/30/1954
டெனிஸ் ஃபின்னிகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/23/1940
ஸ்காட் ஃபிட்ஸ்ஜெரால்ட் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 08/13/1969
ஜான் Åge Fjørtoft நோர்வே நோர்வே முன்னோக்கி 01/10/1967
ஜான் ஃப்ளெக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/24/1991
கேரி பிளிட்கிராஃப்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/06/1972
ஜோஸ்டீன் ஃப்ளோ நோர்வே நோர்வே மிட்ஃபீல்டர் 10/03/1964
ஜான் பிளின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/20/1948
ரியான் பிளின் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/04/1988
வெஸ்லி ஃபோடெரிங்ஹாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 01/14/1991
ஸ்டீவ் ஃபோலே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/04/1962
அலெக் ஃபோர்ப்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/21/1925
பாபி ஃபோர்டு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/22/1974
டேவிட் ஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/02/1945
ஜொனாதன் ஃபோர்டே பார்படாஸ் பார்படாஸ் முன்னோக்கி 07/25/1986
ஜொனாதன் பார்ச்சூன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/14/1980
வில்லியம் ஃபோல்கே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 04/12/1874
ஜாக் நீரூற்று இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/27/1932
கேரி பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/15/1946
ரியான் பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/13/1980
ஜான் பிரான்சிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/21/1963
சைமன் பிரான்சிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/16/1985
கொலின் ஃபிராங்க்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/16/1951
கீரோன் ஃப்ரீமேன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 03/21/1992
லூக் ஃப்ரீமேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/22/1992
பால் ஃபர்லாங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/01/1968
பிரெட் ஃபர்னிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/10/1922
ஜி
இமானுவேல் கேப்ரியல் இத்தாலி இத்தாலி மிட்ஃபீல்டர் 12/31/1980
கெவின் கேஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/21/1964
பால் கல்லாகர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 08/09/1984
ஜிம் கேனன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 09/07/1968
ஜான் கேனன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/18/1966
டெர்ரி கார்பெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/09/1945
பால் கார்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/01/1955
பிரையன் கெய்ல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/06/1965
டெரெக் ஜீரி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 06/19/1980
பால் ஜெரார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 01/22/1973
டேவி கிஜ்ஸ்பிரெக்ட்ஸ் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் பாதுகாக்க 09/20/1972
பில்லி கில்லெஸ்பி அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 08/06/1891
கீத் கில்லெஸ்பி வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 02/18/1975
டான் கிவன்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 08/09/1949
டீன் குளோவர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/29/1963
ஆண்டி கோரம் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 04/13/1964
பாரி கோர்டின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/01/1948
கைரோன் கார்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/24/2002
ஹரோல்ட் கோஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/31/1890
ஸ்டீவ் கோல்டிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/21/1954
கொலின் கிரெய்ஞ்சர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/10/1933
டென்னிஸ் கிரட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/21/1934
ஆண்டி கிரே ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/15/1977
ஜார்ஜ் கிரீன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/02/1901
கிறிஸ் குத்ரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/07/1953
எச்
ஜஸ்டின் ஹேபர் மால்டா மால்டா கோல்கீப்பர் 06/09/1981
ஆண்ட்வொயின் ஹேக்ஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/20/2004
ஜிம்மி ஜெகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/21/1918
கிரெக் ஹால்ஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/08/1984
பால் ஹால் ஜமைக்கா ஜமைக்கா முன்னோக்கி 07/03/1972
ரியான் ஹால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/04/1988
ஜான் ஹால்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/14/1982
கிறிஸ்டோபர் ஹாமில்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/23/1995
ஹாமில்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/15/1976
இயன் ஹாமில்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/31/1950
இயன் ஹாமில்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/14/1967
வில்லி ஹாமில்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/16/1938
டீன் ஹம்மண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/07/1983
கேரி ஹாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/24/1959
ஜேம்ஸ் ஹான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/09/1987
ஹைடோங் ஹாவ் சீனா சீனா முன்னோக்கி 08/25/1970
ஹரோல்ட் ஹார்டிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/25/1886
ஜான் ஹார்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/26/1979
அட்ரியன் ஹார்பர் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/04/1985
ஜேம்ஸ் ஹார்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/09/1980
மேட்டி ஹாரியட் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/23/1992
பாப் ஹாரிஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 08/28/1987
சார்லி ஹார்ட்ஃபீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/04/1971
பாரி ஹார்ட்ல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/08/1939
ராபர்ட் ஹட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/10/1947
ஸ்டீவன் ஹேவ்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/17/1978
டெரெக் ஹாக்ஸ்வொர்த் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/16/1927
மார்க் ஹாவ்தோர்ன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/31/1973
பாரி ஹேல்ஸ் ஜமைக்கா ஜமைக்கா முன்னோக்கி 05/17/1972
டேனி ஹேஸ்டெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 02/13/1986
பால் ஹீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/20/1968
அட்ரியன் ஹீத் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/11/1961
மிக் ஹீடன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/15/1947
ஜார்ஜ் ஹெட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/20/1876
டெட் ஹெம்ஸ்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/01/1943
டேரியஸ் ஹென்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/07/1981
டீன் ஹென்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 03/12/1997
லீ ஹெண்ட்ரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/18/1977
பென் ஹெனேகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/19/1993
நிக் ஹென்றி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/21/1969
மைக்கேல் ஹிக்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/02/1983
டேனி ஹிகின்போதம் ஜிப்ரால்டர் ஜிப்ரால்டர் பாதுகாக்க 12/29/1978
கொலின் ஹில் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து பாதுகாக்க 11/12/1963
மாட் ஹில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/26/1981
மிக் ஹில் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 12/13/1947
ஹாரி ஹிச்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/22/1922
ட்ரெவர் ஹாக்கி வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 05/01/1943
மத்தேயு ஹாக்கிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/30/1978
க்ளின் ஹோட்ஜஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 04/30/1963
ஆலன் ஹோட்கின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 08/16/1936
பில்லி ஹோட்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 07/09/1935
டக் ஹோட்சன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா பாதுகாக்க 02/27/1969
ஸ்காட் ஹோகன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 04/13/1992
டேவிட் ஹோல்ட்ஸ்வொர்த் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/08/1968
பால் ஹாலண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/08/1973
இயன் ஹோம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/08/1950
ரிக்கி ஹோம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/20/1987
ஜேசன் ஹோல்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/19/1993
ஜோ ஹூலி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/26/1938
ஜான் ஹோப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 03/30/1949
ஜெஃப் ஹார்ஸ்ஃபீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/01/1973
இவான் ஹார்வுட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/10/1986
வில் ஹோஸ்கின்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/06/1986
ஸ்டீவர்ட் ஹூஸ்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 08/28/1949
பிரையன் ஹோவர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/23/1983
மார்க் ஹோவர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/21/1986
ராபி ஹோவெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/12/1869
பாபி ஹோவிட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 07/15/1925
ஜேமி ஹாய்லேண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/23/1966
தாமஸ் ஹோய்லேண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/14/1932
பில்லி ஹட்சன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 03/10/1928
வாலி ஹியூஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/15/1934
ராப் ஹல்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/25/1979
ஜொனாதன் ஹன்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/02/1971
கெவன் ஹர்ஸ்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/27/1985
கிறிஸ் ஹஸ்ஸி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/02/1989
ஜார்ஜ் ஹட்சின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/31/1929
டான் ஹட்ச்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/09/1971
நான்
பால் இபில் பார்படாஸ் பார்படாஸ் மிட்ஃபீல்டர் 10/20/1979
கார்ல் ஐகேம் நைஜீரியா நைஜீரியா கோல்கீப்பர் 06/08/1986
ஜிம் இலி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/15/1935
சாசா இலிக் யூகோஸ்லாவியா யூகோஸ்லாவியா கோல்கீப்பர் 07/18/1972
ஜோ ஐரோன்சைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/16/1993
டேவிட் இர்விங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/10/1951
ஜெ
ஏர்னஸ்ட் ஜாக்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/11/1914
ஆண்டர்ஸ் ஜேக்கப்சன் நோர்வே நோர்வே பாதுகாக்க 04/18/1968
பில் ஜாகீல்கா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/17/1982
ஸ்டீபன் ஜாகீல்கா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/10/1978
கிங்ஸ்லி ஜேம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/17/1992
ஜீன்-பிலிப் ஜாவரி பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 01/10/1978
லெக்ஸினல் ஜீன்-பிராங்கோயிஸ் ஹைட்டி ஹைட்டி பாதுகாக்க 10/02/1986
ஆல்ஃப் ஜெஃப்ரீஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/21/1914
ஜாஸ்பர் ஜான்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/06/1995
டேவிட் ஜான்சன் ஜமைக்கா ஜமைக்கா முன்னோக்கி 08/15/1976
ஹாரி ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/04/1876
ஹோவர்ட் ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/17/1925
மார்வின் ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/01/1990
டாமி ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/15/1971
ஜிம்மி ஜான்ஸ்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/30/1944
கேரி ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/11/1950
ஜார்ஜ் ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/27/1918
க்ளின் ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/08/1936
ஜாக் ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 1869
மிக் ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/24/1945
வின்னி ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 01/05/1965
ஸ்டீபன் ஜோர்டான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/06/1982
பிரான்சிஸ் ஜோசப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/06/1960
TO
ஸ்டீவ் கபா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/07/1981
பெட்ர் கச்சுரோ பெலாரஸ் பெலாரஸ் முன்னோக்கி 08/02/1972
டோனி கல்லியோ பின்லாந்து பின்லாந்து பாதுகாக்க 08/09/1978
கிறிஸ் கமாரா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/25/1957
கொலின் என் மனைவி-ரிச்சர்ட்ஸ் துருக்கி துருக்கி மிட்ஃபீல்டர் 08/26/1986
ஆண்ட்ரூ கீலி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/16/1956
ஆலன் கெல்லி அயர்லாந்து அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 08/11/1968
டேவிட் கெல்லி அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 11/25/1965
கேரி கெல்லி அயர்லாந்து அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 08/03/1966
கிரஹாம் கெல்லி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 10/16/1997
சாம் கெம்ப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/29/1932
டெர்ரி கென்னடி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/14/1993
நெல் கென்னி அயர்லாந்து அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 05/17/1978
அந்தோணி கென்வொர்த்தி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/30/1958
கீத் கெட்டில் பரோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/29/1935
லான்ஸ் கீ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/13/1968
ஓடிஸ் கான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/05/1995
மாட் கில்கல்லன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/08/1984
லூயிஸ் கில்லீன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/23/1982
ஜெஃப் கிங் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/09/1953
மார்லன் கிங் ஜமைக்கா ஜமைக்கா முன்னோக்கி 04/26/1980
பில் கைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/26/1962
டேவ் கிட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/21/1980
ராப் கோஸ்லுக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/05/1977
மார்ட்டின் குல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/10/1965
எல்
டேனி லாஃபெர்டி வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து பாதுகாக்க 05/18/1989
மைக் ஏரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/16/1966
சைமன் லாபின் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/25/1983
ஹாரி லாதம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/09/1921
பிரையன் லாண்டர்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/08/1976
கோலன் லாவரி வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 10/22/1992
நிக்கி சட்டம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/29/1988
ஆண்டி சாய்ந்தவர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/18/1963
டேவிட் லீ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/26/1969
மைக்கேல் லெய்கர்ட்வுட் ஆன்டிகுவா & பார்புடா ஆன்டிகுவா & பார்புடா பாதுகாக்க 11/12/1982
ஜிம் லெய்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 07/24/1958
ரியான் லியோனார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/24/1992
ஜீன்-ஃபிராங்கோயிஸ் லெஸ்கினல் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 10/02/1986
ஜாக் லெஸ்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/08/1975
ரே லெவிங்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/07/1956
கெவின் லூயிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/19/1940
டை லி சீனா சீனா மிட்ஃபீல்டர் 05/18/1977
ஆண்டி லிடெல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 06/28/1973
ஹாரி லில்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 1872
ஹெர்பர்ட் லிப்ஷாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/29/1878
க்ளென் லிட்டில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/15/1975
அட்ரியன் லிட்டில்ஜான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/26/1970
ஜார்ஜ் லாங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/05/1993
டென்னிஸ் லாங்ஹார்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/12/1950
ஸ்டீவ் லவல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/06/1980
மேக்ஸ் லோவ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/11/1997
ஷேன் லோரி ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா பாதுகாக்க 06/12/1989
மத்தேயு லோட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/09/1989
கிறிஸ்டோஃபர் லுக்பெர்க் நோர்வே நோர்வே மிட்ஃபீல்டர் 01/22/1992
ரிச்சர்ட் லூகாஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/22/1970
கிறிஸ் லக்கெட்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/28/1971
ரியான் லுட்லாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/12/1979
ஸ்டீவன் லுட்லாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/18/1955
ஜார்ஜ் லூக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/20/1932
ஜான் லண்ட்ஸ்ட்ராம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/18/1994
அர்துரோ லுபோலி இத்தாலி இத்தாலி முன்னோக்கி 06/24/1987
எம்
பால் மக்காரி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/23/1976
ஸ்டான் மச்சென்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/23/1921
இயன் மெக்கன்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/27/1950
ஜான் மேக்பைல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 12/07/1955
கேரி மேடின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/24/1990
பிரான்கி மாகுவேர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/29/2003
ஹாரி மாகுவேர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/05/1993
கென் மல்லெந்தர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/10/1943
ரியான் மல்லன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/22/1969
மார்செலோ பிரேசில் பிரேசில் முன்னோக்கி 10/11/1969
நிக்கி மார்க்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/03/1965
கொலின் மாரிசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/23/1985
லீ மார்ட்டின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/09/1987
பிரையன் மார்வுட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/05/1960
கிளிஃப் மேசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/27/1929
ஜான் மேத்யூஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/01/1955
வின்சென்ட் மேத்யூஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/15/1896
ரெக் மேத்யூசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/06/1939
ஜோ மட்டோக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/15/1990
தாமஸ் மெக்அலிஸ்டர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 12/10/1952
ஜான் மெக்காலே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/31/1950
டேவிட் மெக்அலிஸ்டர் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/29/1988
ஆலிவர் மெக்பர்னி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 06/04/1996
ஸ்டூவர்ட் மெக்கால் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/10/1964
நெல் மெக்கார்த்தி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 05/31/1983
கெவின் மெக்டொனால்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/04/1988
ஜே மெக்வெலி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/02/1985
காலம் மெக்பாட்ஸியன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 01/16/1994
கைல் மெக்பாட்ஸியன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/28/1987
ஹாரிசன் மெக்காஹே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/26/1995
ஜான் மெக்கெடி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 04/17/1958
ஸ்டீபன் மெக்கின் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/02/1988
சீன் மெக்கின்டி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 08/11/1993
டேவிட் மெக்கோல்ட்ரிக் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 11/29/1987
ஜான்-பால் மெகாகவர்ன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/03/1980
பால் மெக்ராத் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 12/04/1959
ஸ்டீபன் மெக்கீ வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து பாதுகாக்க 04/15/1956
ஆண்டி மெக்லாரன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 01/24/1922
ஆலன் மெக்லீரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/06/1964
இசலே மெக்லியோட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/15/1984
டோனி மக்மஹோன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/24/1986
சாம் மெக்நாப் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 10/20/1926
கென் மெக்நாட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 01/11/1955
ஜோ மெக்நல்டி அயர்லாந்து அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 07/17/1923
மார்க் மெக்நல்டி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 09/14/1992
நதானியேல் மெண்டெஸ்-லாயிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/15/1992
கிளைவ் மென்டோன்கா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/09/1968
டேவிட் மெர்சர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/20/1893
ஷான் மில்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/25/1987
ஹாரி மில்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/23/1922
நிக் மாண்ட்கோமெரி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/28/1981
டாமி மூனி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/11/1971
சைமன் மூர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/19/1990
கிறிஸ் மோர்கன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/09/1977
டாமி மோரன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 1870
கொலின் மோரிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/22/1953
லீ மோரிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/30/1980
மார்க் மோரிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/26/1962
ஆண்டி மோரிசன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 07/30/1970
ஓவன் மோரிசன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 12/08/1981
ராவல் மோரிசன் ஜமைக்கா ஜமைக்கா மிட்ஃபீல்டர் 02/02/1993
டென்னிஸ் மோர்டிமர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/05/1952
லைஸ் ம ou செட் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 02/08/1996
கார்ல் முக்லெட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/13/1968
கேரி முல்லிகன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 04/23/1985
டேவிட் மங்க்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/29/1947
ஜேமி மர்பி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 08/28/1989
ஷான் மர்பி ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா மிட்ஃபீல்டர் 11/05/1970
என்
கிறிஸ்டியன் நாதே பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 09/18/1984
லிலியன் நாலிஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 09/29/1971
கைல் நோட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/17/1988
கேரி நெய்ஸ்மித் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 11/16/1978
இலிமான் என்டியே பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 03/06/2000
பீட்டர் என்ட்லோவ் ஜிம்பாப்வே ஜிம்பாப்வே முன்னோக்கி 02/25/1973
ஏர்னஸ்ட் நீதம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/21/1873
ஜான் நியூபி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/28/1978
டெரன்ஸ் நிக்கோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/16/1952
ஷேன் நிக்கல்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/03/1970
ஆல்பர்ட் நைட்டிங்கேல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/10/1923
ரோஜர் நில்சன் நோர்வே நோர்வே பாதுகாக்க 08/08/1969
கைல் நிக்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா மிட்ஃபீல்டர் 01/21/1986
ரைஸ் நோரிங்டன்-டேவிஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 04/22/1999
ஆலிவர் நோர்வுட் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/12/1991
நைரான் நோஸ்வொர்த்தி ஜமைக்கா ஜமைக்கா பாதுகாக்க 10/11/1980
அலெக்ஸ் நோட்மேன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 12/10/1979
அல்லது
ஜாக் ஓ'கோனெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/29/1994
ஜொனாதன் ஓ'கானர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/29/1976
கிறிஸ் ஓ கிராடி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/25/1986
ஜான்-ஜோ ஓ டூல் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/30/1988
மைக்கேல் ஓ'ஹலோரன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 01/06/1991
ஜே ஓ’ஷியா அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/10/1988
ஆலன் ஆக்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/15/1954
ஹாரி ஆலிவர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/16/1921
இஃபி ஒனோரா ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 07/28/1967
ஹென்றி ஆர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/31/1936
பென் ஆஸ்போர்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/05/1994
எரிக் ஓவர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/05/1933
பி
டெரெக் பேஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/11/1932
ராபர்ட் பக்கம் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 09/03/1974
ஹாரி பான்ட்லிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/16/1891
பால் பார்க்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/04/1964
டேவிட் பார்க்ஹவுஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 10/24/1999
பெர்ட் பார்கின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/10/1920
ஆண்டி பார்கின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/27/1979
ஜான் பூங்காக்கள் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/14/1943
எலியன் பாரினோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா பாதுகாக்க 09/03/1988
ஸ்டீவ் பேட்டர்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 04/07/1958
மார்க் பேட்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/24/1965
பில்லி பணம் செலுத்துபவர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/13/1984
ஜான் பெடன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 07/12/1863
நாதன் பீல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/17/1972
ஜான் பெம்பர்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/18/1964
வின்சென்ட் பெரிகார்ட் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 10/03/1982
பால் பெஸ்கிசோலிடோ கனடா கனடா முன்னோக்கி 05/25/1971
மார்ட்டின் பீட்டர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/08/1943
டான் பீட்டர்சன் டென்மார்க் டென்மார்க் மிட்ஃபீல்டர் 05/06/1972
டெர்ரி ஃபெலன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 03/16/1967
மாட் பிலிப்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/13/1991
டேனி பிலிஸ்கிர்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/10/1991
டோனி பிலிஸ்கிர்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/10/1965
ஜாக் பிக்கரிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/18/1908
மார்ட்டின் பைக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/21/1964
டொமினிக் போலியன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/07/1993
டெர்ரி பூல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/16/1949
கிறிஸ் போர்ட்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/12/1983
டேவிட் பவல் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 10/15/1944
பிரெட் பூசாரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/24/1875
பில் புன்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 05/04/1934
ஜெஸ்ஸி பை இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/22/1919
கே
ஆலன் க்வின் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/13/1979
கீத் க்வின் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/22/1988
ஸ்டீபன் க்வின் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/01/1986
வெய்ன் க்வின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/19/1976
ஆர்
நீல் ராம்ஸ்போட்டம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 02/25/1945
ஆரோன் ராம்ஸ்டேல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/14/1998
மார்க் ராங்கைன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/30/1969
கொலின் ராசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/12/1926
ஜார்ஜ் ரெய்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/13/1907
கில் ரீஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 07/02/1942
ஜான் ரீட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/27/1972
லூயிஸ் ரீட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/25/1997
மெலிவ்ன் ரீஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 01/25/1967
ஆண்டி ரீட் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/29/1982
பாபி ரீட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/19/1911
கைல் ரீட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/26/1987
பனகியோடிஸ் ரெட்சோஸ் கிரீஸ் கிரீஸ் பாதுகாக்க 08/09/1998
பிரையன் ரிச்சர்ட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/05/1934
டெரெக் ரிச்சர்ட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 07/13/1956
பால் ரிச்சர்ட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/25/1949
வால்டர் ரிக்கெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/20/1917
ராய் ரிட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/21/1934
Bjørn Helge Riise நோர்வே நோர்வே மிட்ஃபீல்டர் 06/21/1983
ஜோ ரிலே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/06/1996
ஆல்ஃப் ரிங்ஸ்டெட் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 10/14/1927
புரூஸ் ரியோச் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/06/1947
ஜோர்டான் ராபர்ட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/12/1988
காலம் ராபின்சன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/02/1995
கார்ல் ராபின்சன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 10/13/1976
ஜாக் ராபின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/01/1993
பாரி ராப்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/07/1978
ஜாக் ரோட்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/11/1991
பில் ரோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/07/1991
கிறிஸ்டியன் ரோஜர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/02/1980
பால் ரோஜர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/21/1965
பெர்னார்ட் ரோஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 11/08/1924
இயன் ரோஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/13/1986
ட்ரெவர் ரோஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/16/1957
வில்ப் ரோஸ்ட்ரான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/29/1956
இயன் ரஷ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 10/20/1961
வில்லியம் ரஸ்ஸல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/07/1935
ஜான் ரியான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/20/1947
வாகன் ரியான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/02/1968
எஸ்
அலெஜான்ட்ரோ சபெல்லா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 11/05/1954
ஜெஃப் சால்மன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/14/1948
கோனார் சம்மன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 11/06/1986
லீ சாண்ட்ஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/22/1968
டெடி சாண்ட்ஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/22/1910
ஜார்ஜஸ் சாண்டோஸ் கேப் வெர்டே கேப் வெர்டே பாதுகாக்க 08/15/1970
ஷோகிச்சி சாடோ ஜப்பான் ஜப்பான் மிட்ஃபீல்டர் 04/09/1971
டீன் சாண்டர்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 06/21/1964
ஆண்டி சாயர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/06/1966
ஆண்டி ஸ்காட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/02/1972
ஸ்டீபன் ஸ்கோகல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/07/1992
ஸ்டீவர்ட் ஸ்கல்லியன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 04/18/1946
மமடோ சேக் செனகல் செனகல் பாதுகாக்க 08/23/1979
ஹான்ஸ் செகர்ஸ் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து கோல்கீப்பர் 10/30/1961
மார்செல் சீப் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 04/05/1982
கார்ல் செரண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/12/1975
ஆஷ்லே செஸ்டனோவிச் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/18/1981
பில்லி ஷார்ப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/05/1986
பெர்னார்ட் ஷா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/14/1945
கிரஹாம் ஷா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/09/1934
ஜோ ஷா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/23/1928
பால் ஷா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/04/1973
லூடன் ஷெல்டன் ஜமைக்கா ஜமைக்கா முன்னோக்கி 11/11/1985
டென்னிஸ் ஷீல்ஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 08/24/1938
எடி ஷிம்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/27/1920
நீல் ஷிப்பர்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/30/1974
கிறிஸ்டியன் ஷார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/09/1970
கிரேக் குறுகிய இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/25/1968
ஸ்டீவ் சைமன்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 04/03/1979
பால் சிம்ப்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/26/1966
ரான் சிம்ப்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/25/1934
ரோனி சின்க்ளேர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 11/19/1964
ரீகன் ஸ்லேட்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/10/1999
கோரன் ஸ்லாவ்கோவ்ஸ்கி வடக்கு மாசிடோனியா வடக்கு மாசிடோனியா முன்னோக்கி 04/08/1989
ஜோர்டான் ஸ்லீவ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/07/1992
நெல் ஸ்லோன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/30/1920
ஆக்சல் ஸ்மீட்ஸ் காங்கோ டி.ஆர் காங்கோ டி.ஆர் பாதுகாக்க 07/12/1974
ஆண்டி ஸ்மித் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 09/25/1980
பிரெட் ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/07/1926
கிராண்ட் ஸ்மித் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/05/1980
ஜாக் ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/15/1910
மார்ட்டின் ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/13/1974
பால் ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/09/1964
டைலர் ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/04/1998
வில்லியம் ஸ்மித் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/12/1942
டேவிட் ஸ்லீப் குவாதலூப் குவாதலூப் பாதுகாக்க 08/10/1974
நைகல் ஸ்பேக்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/02/1960
கேரி வேகம் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 09/08/1969
மிக் ஸ்பைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/01/1951
ஜான் ஸ்பென்சர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/20/1934
மத்தேயு ஸ்பிரிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/17/1979
சைமன் ஸ்டெயின்ரோட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/01/1959
பால் ஸ்டான்க்ளிஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/05/1958
டேவ் ஸ்டானிஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/06/1950
பில் ஸ்டார்பக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/24/1968
நான் மேயர் போலந்து போலந்து பாதுகாக்க 01/07/1987
ஜான் ஸ்டீட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/07/1983
ரிச்சர்ட் ஸ்டீர்மன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/19/1987
ஸ்டீவன்ஸ் கூட அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 07/09/1990
ஜோர்டான் ஸ்டீவர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/03/1982
அந்தோணி ஸ்டோக்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 07/25/1988
கிரஹாம் ஸ்டூவர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/24/1970
ஆல்பர்ட் ஸ்டர்கெஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/21/1882
டீன் ஸ்டுரிட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/27/1973
பேட்ரிக் சஃபோ கேமரூன் கேமரூன் முன்னோக்கி 01/17/1978
ஜெர்ரி சம்மர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/04/1933
ஜிஹாய் சன் சீனா சீனா பாதுகாக்க 09/30/1977
டி
அய்மென் தாஹர் அல்ஜீரியா அல்ஜீரியா மிட்ஃபீல்டர் 10/02/1989
பிராங்க் தாலியா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா கோல்கீப்பர் 07/20/1972
ஆண்டி டெய்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/14/1986
கரேத் டெய்லர் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 02/25/1973
லைல் டெய்லர் மொன்செராட் மொன்செராட் முன்னோக்கி 03/29/1990
ஆலிவர் டெபிலி ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் பாதுகாக்க 12/19/1975
லாரன்ஸ் பத்து ஹெவெல் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து முன்னோக்கி 06/06/1976
ஜீன்-மானுவல் தீடிஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 11/05/1971
ஹென்றி திக்கெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 1872
பால் தர்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/13/1979
ஜேம்ஸ் தாமஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 01/16/1979
லாரன்ஸ் தாமஸ் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா கோல்கீப்பர் 05/09/1992
நாதன் தாமஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/27/1994
சார்லி தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/19/1920
டென்னிஸ் தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/02/1925
தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/04/1928
ஸ்டீவ் தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/28/1955
டைரோன் தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/08/1982
சாம் தோர்பே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/02/1920
லெஸ் டிபோட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/25/1955
கார்ல் டைலர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/11/1970
மார்க் டோட் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/04/1967
பால் டாம்லின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 02/04/1965
வில்லி டோனர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/18/1929
மைக்கேல் டோங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/07/1983
எரிக் டேன் நோர்வே நோர்வே மிட்ஃபீல்டர் 07/03/1991
சைமன் டிரேசி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/09/1967
நிக்கி டிராவிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/12/1987
கீத் ட்ரேசி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 09/13/1988
ஜான் டியூடர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/25/1946
பிரெட் டன்ஸ்டால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/29/1900
இயன் டர்னர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 01/26/1984
டேவிட் டட்டில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/06/1972
மைக்கேல் ட்விஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/26/1977
யு
குஸ் உஹ்லன்பீக் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 08/28/1970
ராபர்ட் உல்லாதோர்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/11/1971
டேவிட் அன்ஸ்வொர்த் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/16/1973
வி
இம்ரே வராடி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/08/1959
கார்ல் வீர்ட் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா முன்னோக்கி 05/21/1970
பருத்தித்துறை பச்சை அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 03/12/1949
மைக்கேல் வெர்ரிப்ஸ் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து கோல்கீப்பர் 12/03/1996
ஸ்டெபனோ விசி இத்தாலி இத்தாலி கோல்கீப்பர் 12/11/1971
சாம் வோக்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 10/21/1989
மைக்கேல் வோங்க் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 10/28/1968
IN
பாரி வாக்ஸ்டாஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/26/1945
டோனி வாக்ஸ்டாஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/19/1944
ரொனால்ட் வால்டாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/06/1932
ஆண்டி வாக்கர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 04/06/1965
ஜேம்ஸ் வாக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/01/1931
கைல் வாக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/28/1990
ஜேம்ஸ் வாலஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/19/1991
கீரன் வாலஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/26/1995
சைமன் வால்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/13/1987
ஆலன் வார்பாய்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/18/1949
ஆஷ்லே வார்டு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/24/1970
ஜேமி வார்டு வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 05/12/1986
மார்க் வார்டு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/27/1982
மிட்ச் வார்டு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/19/1971
ராய் வார்ஹர்ஸ்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/18/1926
மார்க் வாரன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா பாதுகாக்க 02/11/1992
கோனார் வாஷிங்டன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 05/18/1992
கீத் வா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/27/1956
டேனி வெபர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/28/1981
நிக்கோலா வெபர் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 10/28/1970
சைமன் வெப்ஸ்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/20/1964
டாரில் வெஸ்ட்லேக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/01/1991
எடி வைட் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/10/1991
டேவிட் வைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/30/1967
பிரெட் வைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/05/1916
டேன் வைட்ஹவுஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/14/1970
எலியட் வைட்ஹவுஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/27/1993
பில்லி வைட்ஹர்ஸ்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/10/1959
கிளிஃப் வைட்டலம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/02/1919
பெஞ்சமின் வைட்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/17/1996
மைக்கேல் விதம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/06/1867
மைக் விட்லோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/13/1968
ஆலன் விட்டில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/10/1950
பாப் விடோவ்ஸன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/12/1941
ஸ்டீவ் விக்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/15/1961
கிறிஸ் வைல்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/23/1967
பெர்னார்ட் வில்கின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/12/1879
ஜாக் வில்கின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/17/1931
ஜிம் வில் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 10/07/1972
மார்கஸ் வில்லியம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/08/1986
பால் வில்லியம்ஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 09/08/1963
லீ வில்லியம்சன் ஜமைக்கா ஜமைக்கா மிட்ஃபீல்டர் 06/07/1982
ஜார்ஜ் வில்லிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 07/30/1995
ஜேம்ஸ் வில்சன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 02/26/1989
ஜேம்ஸ் வில்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/01/1995
ஸ்டூவர்ட் வில்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/16/1977
டீன் விண்டாஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/01/1969
ஜோனாஸ் விர்மோலா சுவீடன் சுவீடன் பாதுகாக்க 07/17/1969
பீட்டர் வித்தே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/30/1951
ராஃப் வுல்ஃப் ஜமைக்கா ஜமைக்கா மிட்ஃபீல்டர் 12/19/1985
பில் உட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/28/1927
டேனி உட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/17/1984
பால் உட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/01/1964
பென் வூட்பர்ன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 10/15/1999
கர்டிஸ் உட்ஹவுஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/17/1980
ஆலன் உட்வார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/07/1946
ஆண்டி உட்வார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/23/1973
மார்ட்டின் வூல்போர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/13/1985
பீட்டர் ராக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/12/1931
ஆலன் ரைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/28/1971
ஜேக் ரைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/11/1986
ரிச்சர்ட் ரைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/05/1977
ஒய்
ஸ்டீவன் யேட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/29/1970
மார்க் யீட்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 01/11/1985
ஆலன் யங் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 10/26/1955
டிக் யங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/17/1918
உடன்
யோகுன் ஜாங் சீனா சீனா பாதுகாக்க 04/07/1981
ரிச்சிரோ ஷிவ்கோவிச் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து முன்னோக்கி 09/05/1996