ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் »வரலாற்று குழுக்கள்

ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் »வரலாற்று குழுக்கள்ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2020/2021 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2019/2020 38 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2018/2019 35 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2017/2018 37 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2016/2017 38 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் பருவம் 2015/2016 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் பருவம் 2014/2015 37 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் பருவம் 2013/2014 32 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் பருவம் 2012/2013 36 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் பருவம் 2011/2012 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2010/2011 31 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் பருவம் 2009/2010 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2008/2009 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் பருவம் 2007/2008 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2006/2007 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2005/2006 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2004/2005 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2003/2004 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2002/2003 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2001/2002 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 2000/2001 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 1999/2000 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 1998/1999 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் பருவம் 1997/1998 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 1996/1997 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 1995/1996 31 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 1994/1995 37 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 1993/1994 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 1992/1993 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 1991/1992 14 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஷிமிசு எஸ்-பல்ஸ் சீசன் 1987/1988 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்