டூம்பாஸ் ஸ்டேடியம், தெசலோனிகி (கிரீஸ்)டூம்பாஸ் ஸ்டேடியம், தெசலோனிகி (கிரீஸ்)சூப்பர் லீக் 01/24/2021 PAOK தெசலோனிகி - AEK ஏதென் 2: 2 ???
சூப்பர் லீக் 01/31/2021 PAOK தெசலோனிகி - பானெட்டோலிகோஸ் 5: 0 ???
சூப்பர் லீக் 02/07/2021 PAOK தெசலோனிகி - அப்பல்லன் ஸ்மிர்னிஸ் 2: 2 ???
கைபெல்லோ 02/10/2021 PAOK தெசலோனிகி - லாமியா 5: 2 ???
சூப்பர் லீக் 02/21/2021 PAOK தெசலோனிகி - லாமியா 4: 0 ???
சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் »


வான்வழி பார்வை » திசைகள் »