ஸ்டோக் சிட்டி »வரலாற்று முடிவுகள்



ஸ்டோக் சிட்டி »வரலாற்று முடிவுகள்



ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2020/2021 61 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2019/2020 49 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2018/2019 56 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2017/2018 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2016/2017 41 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 2015/2016 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 2014/2015 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 2013/2014 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 2012/2013 42 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 2011/2012 56 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2010/2011 48 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 2009/2010 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2008/2009 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 2007/2008 49 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2006/2007 49 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2005/2006 51 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2004/2005 48 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2003/2004 50 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2002/2003 50 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2001/2002 51 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 2000/2001 54 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1999/2000 51 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1998/1999 4 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1997/1998 52 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1996/1997 51 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1995/1996 51 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1994/1995 51 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1993/1994 54 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1992/1993 6 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1991/1992 7 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1990/1991 7 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1989/1990 49 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1988/1989 51 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1987/1988 50 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1986/1987 49 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1985/1986 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1984/1985 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1983/1984 48 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1982/1983 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1981/1982 45 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1980/1981 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1979/1980 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1978/1979 48 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1977/1978 45 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1976/1977 45 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1975/1976 48 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1974/1975 50 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1973/1974 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1972/1973 49 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1971/1972 62 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1970/1971 54 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1969/1970 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1968/1969 48 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1967/1968 49 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1966/1967 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1965/1966 48 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1964/1965 50 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1963/1964 57 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1962/1963 45 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1961/1962 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1960/1961 49 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1959/1960 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1958/1959 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1957/1958 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1956/1957 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1955/1956 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1954/1955 48 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1953/1954 45 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1952/1953 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1951/1952 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1950/1951 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1949/1950 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1948/1949 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1947/1948 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1946/1947 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1945/1946 8 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1938/1939 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1937/1938 45 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1936/1937 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1935/1936 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1934/1935 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1933/1934 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1932/1933 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1931/1932 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1930/1931 45 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1929/1930 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1928/1929 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1927/1928 46 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1926/1927 3 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1925/1926 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1924/1925 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1923/1924 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1922/1923 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1921/1922 47 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1920/1921 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1919/1920 43 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1913/1914 1 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1912/1913 2 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1910/1911 1 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1909/1910 2 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1908/1909 1 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1907/1908 44 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1906/1907 41 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1905/1906 40 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1904/1905 36 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1903/1904 35 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1902/1903 38 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1901/1902 38 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1900/1901 37 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1899/1900 36 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1898/1899 40 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1897/1898 33 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1896/1897 31 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1895/1896 34 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1894/1895 32 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1893/1894 32 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1892/1893 30 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1891/1892 26 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி பருவம் 1890/1891 2 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1889/1890 24 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1888/1889 22 போட்டிகள்
ஸ்டோக் சிட்டி சீசன் 1887/1888 1 போட்டிகள்