டாம்வொர்த் எஃப்சிடாம்வொர்த் எஃப்சி, இங்கிலாந்து அணியிலிருந்து வந்த அணி

டாம்வொர்த் எஃப்சி 04/26/2014 விழிப்புணர்வு எஃப்.சி.
டாம்வொர்த் எஃப்சி 2: 4 விழிப்புணர்வு எஃப்.சி.


டாம்வொர்த் எஃப்சியின் ஸ்லைடுஷோ
நாட். லீக் 33. சுற்று 04/08/2014 TO லூடன் டவுன் லூடன் டவுன் 0: 2 (0: 0)
நாட். லீக் 43. சுற்று 04/12/2014 TO சவுத்போர்ட் எஃப்சி சவுத்போர்ட் எஃப்சி 0: 2 (0: 0)
நாட். லீக் 44. சுற்று 04/18/2014 எச் ஹியர்ஃபோர்ட் யுனைடெட் ஹியர்ஃபோர்ட் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
நாட். லீக் 45. சுற்று 04/21/2014 TO டார்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி டார்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி 3: 2 (0: 1)
நாட். லீக் 46. ​​சுற்று 04/26/2014 எச் விழிப்புணர்வு எஃப்.சி. விழிப்புணர்வு எஃப்.சி. 2: 4 (0: 2)
சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் »