டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் A ஆஸ்டன் வில்லாவுக்கு எதிரான பதிவு

டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் A ஆஸ்டன் வில்லாவுக்கு எதிரான பதிவுபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 72 38 13 இருபத்து ஒன்று 140 : 102
தொலைவில் 72 25 19 28 102 : 104
& தொகை 144 63 32 49 242 : 206
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 1 1 0 4 : 3
தொலைவில் இரண்டு 0 1 1 1 : 3
& தொகை 4 1 இரண்டு 1 5 : 6
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 9 5 0 4 பதினொன்று : 8
தொலைவில் 3 இரண்டு 1 0 3 : 0
& தொகை 12 7 1 4 14 : 8
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 0 1 1 : இரண்டு
தொலைவில் 3 இரண்டு 0 1 9 : 3
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 இரண்டு : 0
& தொகை 5 3 0 இரண்டு 12 : 5
FA சமூக கேடயம் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 1 0 1 0 இரண்டு : இரண்டு
& தொகை 1 0 1 0 இரண்டு : இரண்டு
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 84 44 14 26 156 : 115
தொலைவில் 80 29 இருபத்து ஒன்று 30 115 : 110
நடுநிலை இடம் இரண்டு 1 1 0 4 : இரண்டு
& தொகை 166 74 36 56 275 : 227
பிரீமியர் லீக்
2019/2020 26. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 3 (1: 2)
2019/2020 1. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 1 (0: 1)
2015/2016 30. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 2 (0: 1)
2015/2016 11. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 1 (2: 0)
2014/2015 32. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1 (0: 1)
2014/2015 10. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 2 (1: 0)
2013/2014 38. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 0 (3: 0)
2013/2014 8. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 2 (0: 1)
2012/2013 19. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 4 (0: 0)
2012/2013 7. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (0: 0)
2011/2012 37. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (1: 0)
2011/2012 12. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (2: 0)
2010/2011 19. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 2 (0: 1)
2010/2011 7. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1 (1: 1)
2009/2010 25. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 0 (0: 0)
2009/2010 14. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (1: 0)
2008/2009 29. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 2 (0: 1)
2008/2009 4. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2 (0: 1)
2007/2008 21. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 1 (1: 0)
2007/2008 8. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 4 (1: 3)
2006/2007 20. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1 (0: 0)
2006/2007 8. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (0: 0)
2005/2006 23. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 0 (0: 0)
2005/2006 6. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (1: 0)
2004/2005 36. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 5: 1 (3: 1)
2004/2005 14. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 0 (0: 0)
2003/2004 36. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 0 (1: 0)
2003/2004 13. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1 (0: 0)
2002/2003 24. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 1 (0: 0)
2002/2003 2. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0 (1: 0)
2001/2002 20. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (0: 1)
2001/2002 1. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 0 (0: 0)
2000/2001 36. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 0 (0: 0)
2000/2001 13. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 0 (1: 0)
1999/2000 33. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 4 (1: 0)
1999/2000 20. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (0: 1)
1998/1999 29. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0 (0: 0)
1998/1999 12. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3: 2 (2: 0)
1997/1998 20. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 4: 1 (1: 0)
1997/1998 4. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2 (1: 1)
1996/1997 34. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (0: 0)
1996/1997 9. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0 (0: 0)
1995/1996 24. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 1 (1: 1)
1995/1996 2. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1 (0: 0)
1994/1995 26. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 0 (1: 0)
1994/1995 15. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 4 (1: 3)
1993/1994 30. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 1 (0: 1)
1993/1994 5. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 0 (0: 0)
1992/1993 32. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 0 (0: 0)
1992/1993 16. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 0 (0: 0)
1991/1992 37. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 5 (2: 2)
1991/1992 7. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 0 (0: 0)
1990/1991 30. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3: 2 (2: 0)
1990/1991 7. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1 (1: 1)
1989/1990 26. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 2 (0: 0)
1989/1990 5. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 0 (2: 0)
1988/1989 26. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (1: 0)
1988/1989 10. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 1 (0: 0)
1986/1987 26. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 0 (1: 0)
1986/1987 1. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 3 (0: 2)
1985/1986 42. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 2 (1: 1)
1985/1986 19. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 2 (0: 0)
1984/1985 37. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 2 (0: 1)
1984/1985 7. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 1 (0: 0)
1983/1984 38. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1 (2: 1)
1983/1984 20. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 0 (0: 0)
1982/1983 31. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (1: 0)
1982/1983 12. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 4: 0 (0: 0)
1981/1982 23. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (0: 0)
1981/1982 3. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 3 (0: 3)
1980/1981 35. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (1: 0)
1980/1981 12. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3: 0 (1: 0)
1979/1980 41. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 0 (0: 0)
1979/1980 20. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2 (0: 1)
1978/1979 34. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 3 (2: 0)
1978/1979 2. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 4 (0: 1)
1976/1977 40. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 1 (1: 1)
1976/1977 17. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 1 (2: 0)
1975/1976 34. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 5: 2 (3: 1)
1975/1976 12. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (0: 0)
1966/1967 31. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3: 3 (1: 0)
1966/1967 14. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1 (0: 1)
1965/1966 34. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 5: 5 (0: 0)
1965/1966 10. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3: 2 (0: 0)
1964/1965 37. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 0 (0: 0)
1964/1965 19. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 0 (0: 0)
1963/1964 6. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 1 (0: 0)
1963/1964 8. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 4 (0: 0)
1962/1963 4. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 2 (0: 0)
1962/1963 2. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 1 (0: 0)
1961/1962 30. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 0 (0: 0)
1961/1962 11. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0 (0: 0)
1960/1961 29. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 2 (0: 0)
1960/1961 10. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 6: 2 (0: 0)
1958/1959 37. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (0: 0)
1958/1959 35. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2 (0: 0)
1957/1958 36. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 6: 2 (0: 0)
1957/1958 17. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 1 (0: 0)
1956/1957 24. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 0 (3: 0)
1956/1957 8. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 4 (2: 4)
1955/1956 37. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 3 (4: 3)
1955/1956 19. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 2 (0: 2)
1954/1955 22. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 1 (0: 0)
1954/1955 1. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 4 (2: 4)
1953/1954 22. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 2 (0: 0)
1953/1954 1. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0 (0: 0)
1952/1953 39. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 1 (0: 0)
1952/1953 18. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 3 (0: 0)
1951/1952 33. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 3 (0: 0)
1951/1952 14. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (0: 0)
1950/1951 30. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2 (0: 0)
1950/1951 11. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 3 (0: 0)
1934/1935 28. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 0
1934/1935 7. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 2
1933/1934 25. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 5
1933/1934 3. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2
1927/1928 33. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1
1927/1928 14. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 2
1926/1927 34. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1
1926/1927 14. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 3
1925/1926 40. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3: 0
1925/1926 18. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 2
1924/1925 31. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 1
1924/1925 13. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 3
1923/1924 33. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 3
1923/1924 32. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 0
1922/1923 10. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2
1922/1923 9. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 0
1921/1922 9. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 1
1921/1922 8. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 1
1920/1921 7. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2
1920/1921 5. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 4: 2
1914/1915 28. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3: 1
1914/1915 9. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 2
1913/1914 37. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 2
1913/1914 16. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3: 3
1912/1913 27. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 1: 0
1912/1913 11. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 3
1911/1912 32. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1
1911/1912 13. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 2
1910/1911 26. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 4: 0
1910/1911 12. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2
1909/1910 33. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 1
1909/1910 13. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 3: 2
FA கோப்பை
2016/2017 3. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (0: 0)
1991/1992 3. சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1
1991/1992 3. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 0
1981/1982 16 வது சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0
1968/1969 16 வது சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2
1961/1962 கால் இறுதி டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0
1960/1961 16 வது சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 2
1933/1934 16 வது சுற்று டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1
1920/1921 கால் இறுதி டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0
1919/1920 கால் இறுதி டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1
1903/1904 16 வது சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 0: 1
1902/1903 கால் இறுதி டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 3
FA சமூக கேடயம்
1981 இறுதி ஆஸ்டன் வில்லா - டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 2: 2

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்