வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் C செல்சியா எஃப்சிக்கு எதிரான பதிவு

வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் C செல்சியா எஃப்சிக்கு எதிரான பதிவுபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 49 25 9 பதினைந்து 83 : 68
தொலைவில் ஐம்பது 12 12 26 64 : 92
& தொகை 99 37 இருபத்து ஒன்று 41 147 : 160
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 1 0 1 4 : 1
தொலைவில் இரண்டு 1 0 1 இரண்டு : இரண்டு
& தொகை 4 இரண்டு 0 இரண்டு 6 : 3
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 4 1 0 3 4 : 7
தொலைவில் 3 0 1 இரண்டு இரண்டு : 6
& தொகை 7 1 1 5 6 : 13
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு இரண்டு 0 0 3 : 1
தொலைவில் 1 0 0 1 0 : 1
& தொகை 3 இரண்டு 0 1 3 : இரண்டு
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 57 29 9 19 94 : 77
தொலைவில் 56 13 13 30 68 : 101
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 113 42 22 49 162 : 178
பிரீமியர் லீக்
2020/2021 14. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (1: 0)
2019/2020 32. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 3: 2 (1: 1)
2019/2020 14. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
2018/2019 33. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
2018/2019 6. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
2017/2018 33. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (1: 0)
2017/2018 16. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
2016/2017 27. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 2 (0: 1)
2016/2017 1. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
2015/2016 31. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 2 (1: 1)
2015/2016 10. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 1 (1: 0)
2014/2015 28. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 1 (0: 1)
2014/2015 18. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
2013/2014 23. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
2013/2014 12. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 3 (0: 2)
2012/2013 30. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
2012/2013 15. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 3: 1 (0: 1)
2010/2011 34. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (1: 0)
2010/2011 4. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 3 (0: 2)
2009/2010 30. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 1 (1: 1)
2009/2010 18. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
2008/2009 34. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
2008/2009 17. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (0: 1)
2007/2008 28. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 4 (0: 3)
2007/2008 15. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
2006/2007 33. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 4 (1: 2)
2006/2007 13. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
2005/2006 33. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 1 (2: 1)
2005/2006 21. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 3 (0: 1)
2002/2003 37. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
2002/2003 8. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 3 (1: 1)
2001/2002 23. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 5: 1 (1: 0)
2001/2002 2. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 1 (2: 1)
2000/2001 21. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 2 (0: 2)
2000/2001 1. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 2 (1: 0)
1999/2000 29. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1999/2000 14. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1998/1999 29. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
1998/1999 12. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
1997/1998 30. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
1997/1998 14. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
1996/1997 37. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 3: 2 (0: 1)
1996/1997 18. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1 (3: 1)
1995/1996 27. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 2 (1: 0)
1995/1996 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 3 (0: 2)
1994/1995 31. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 2 (1: 0)
1994/1995 8. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 2 (0: 0)
1993/1994 35. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
1993/1994 10. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1991/1992 37. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (1: 1)
1991/1992 7. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1987/1988 41. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 4: 1 (2: 0)
1987/1988 20. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (0: 1)
1986/1987 33. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
1986/1987 10. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 5: 3 (2: 1)
1985/1986 25. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 2 (0: 0)
1985/1986 35. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 4 (0: 1)
1984/1985 24. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1984/1985 6. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (1: 0)
1977/1978 34. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 3: 1 (0: 1)
1977/1978 22. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
1974/1975 36. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 1 (0: 1)
1974/1975 23. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1973/1974 32. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 3: 0 (2: 0)
1973/1974 22. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 4 (2: 0)
1972/1973 28. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 3: 1 (1: 1)
1972/1973 8. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 3 (1: 2)
1971/1972 35. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1 (1: 0)
1971/1972 8. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
1970/1971 22. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (2: 1)
1970/1971 3. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 2 (2: 0)
1969/1970 4. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1969/1970 2. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
1968/1969 40. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1968/1969 10. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1967/1968 33. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
1967/1968 14. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 3 (0: 0)
1966/1967 21. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 5: 5 (0: 0)
1966/1967 1. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 1: 2 (0: 0)
1965/1966 37. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 6: 2 (0: 0)
1965/1966 17. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
1964/1965 38. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 3: 2 (0: 0)
1964/1965 20. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 3 (0: 0)
1963/1964 22. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 2 (0: 0)
1963/1964 1. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1961/1962 28. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
1961/1962 8. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
1960/1961 27. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 3: 1 (0: 0)
1960/1961 7. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 2 (0: 0)
1959/1960 28. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 4: 2 (0: 0)
1959/1960 9. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 4 (0: 0)
1958/1959 28. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 2 (0: 0)
1958/1959 9. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 4: 2 (0: 0)
1931/1932 42. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 2
1931/1932 2. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 3: 1
1930/1931 25. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1
1930/1931 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 4: 1
1923/1924 13. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - செல்சியா எஃப்சி 2: 0
1923/1924 12. சுற்று செல்சியா எஃப்சி - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

பிரீமியர் லீக் சீசன் 2018 இல் எத்தனை விளையாட்டுகள்