வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் Man மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான பதிவு

வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் Man மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான பதிவுபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 59 25 19 பதினைந்து 96 : 87
தொலைவில் 58 8 9 41 52 : 134
& தொகை 117 33 28 56 148 : 221
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 6 3 1 இரண்டு 7 : 6
தொலைவில் 6 4 0 இரண்டு 9 : பதினொன்று
& தொகை 12 7 1 4 16 : 17
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 5 இரண்டு இரண்டு 1 9 : 7
தொலைவில் 8 இரண்டு 1 5 6 : பதினைந்து
& தொகை 13 4 3 6 பதினைந்து : 22
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 4 : 0
தொலைவில் இரண்டு 0 0 இரண்டு 1 : 5
& தொகை 3 1 0 இரண்டு 5 : 5
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 71 31 22 18 116 : 100
தொலைவில் 74 14 10 ஐம்பது 68 : 165
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 145 நான்கு. ஐந்து 32 68 184 : 265
பிரீமியர் லீக்
2020/2021 11. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (1: 0)
2019/2020 37. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (0: 1)
2019/2020 6. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
2018/2019 34. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
2018/2019 7. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (2: 0)
2017/2018 31. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
2017/2018 1. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 0 (1: 0)
2016/2017 20. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 2 (0: 0)
2016/2017 13. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
2015/2016 35. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 2 (1: 0)
2015/2016 15. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
2014/2015 24. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
2014/2015 6. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (2: 1)
2013/2014 31. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 2 (0: 2)
2013/2014 17. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1 (2: 0)
2012/2013 29. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (1: 1)
2012/2013 14. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
2010/2011 31. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 4 (2: 0)
2010/2011 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (1: 0)
2009/2010 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (1: 0)
2009/2010 15. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 4 (0: 1)
2008/2009 25. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
2008/2009 10. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 0 (2: 0)
2007/2008 37. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 1 (3: 1)
2007/2008 20. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (0: 1)
2006/2007 38. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
2006/2007 18. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
2005/2006 27. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
2005/2006 14. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (1: 0)
2002/2003 18. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (2: 0)
2002/2003 14. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 1)
2001/2002 30. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 5 (2: 2)
2001/2002 16. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
2000/2001 22. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1 (2: 0)
2000/2001 3. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 1)
1999/2000 31. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 7: 1 (3: 1)
1999/2000 18. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 4 (1: 3)
1998/1999 21. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 1 (2: 0)
1998/1999 2. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1997/1998 26. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 0)
1997/1998 6. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (1: 1)
1996/1997 38. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
1996/1997 16. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 0)
1995/1996 24. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
1995/1996 2. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
1994/1995 42. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 0)
1994/1995 10. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
1993/1994 31. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 1)
1993/1994 6. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (2: 0)
1991/1992 29. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1991/1992 17. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (2: 0)
1988/1989 22. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (1: 1)
1988/1989 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
1987/1988 35. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1 (0: 0)
1987/1988 13. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 1)
1986/1987 25. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1986/1987 2. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 3 (1: 2)
1985/1986 28. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (0: 1)
1985/1986 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 0 (0: 0)
1984/1985 32. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (1: 1)
1984/1985 10. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 5: 1 (2: 0)
1983/1984 39. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1983/1984 15. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1982/1983 31. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
1982/1983 12. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (1: 0)
1981/1982 41. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1981/1982 19. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1977/1978 40. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (0: 0)
1977/1978 19. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 1)
1976/1977 39. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 2 (1: 1)
1976/1977 16. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 2 (0: 2)
1975/1976 32. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 0 (0: 0)
1975/1976 14. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
1973/1974 25. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
1973/1974 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1 (1: 0)
1972/1973 27. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 2 (1: 2)
1972/1973 7. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (1: 1)
1971/1972 24. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0 (1: 0)
1971/1972 9. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 2 (2: 1)
1970/1971 35. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (2: 0)
1970/1971 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
1969/1970 29. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1969/1970 12. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 5: 2 (0: 0)
1968/1969 36. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1968/1969 8. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1967/1968 25. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1 (0: 0)
1967/1968 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (0: 0)
1966/1967 41. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 6 (0: 0)
1966/1967 36. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (0: 0)
1965/1966 41. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 2 (0: 0)
1965/1966 20. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1964/1965 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1 (0: 0)
1964/1965 2. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (0: 0)
1963/1964 33. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 2 (0: 0)
1963/1964 15. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
1962/1963 34. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (1: 0)
1962/1963 15. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1 (2: 1)
1961/1962 22. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 2 (1: 0)
1961/1962 1. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
1960/1961 8. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 6: 1 (2: 1)
1960/1961 6. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 1)
1959/1960 40. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 5: 3 (2: 3)
1959/1960 38. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (2: 1)
1958/1959 8. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 1 (3: 1)
1958/1959 6. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 2 (2: 0)
1930/1931 30. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0
1930/1931 10. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 5: 1
1929/1930 27. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 2
1929/1930 7. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1
1928/1929 26. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 3
1928/1929 6. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1
1927/1928 30. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1
1927/1928 13. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2
1926/1927 33. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 3
1926/1927 12. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 0
1925/1926 24. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1
1925/1926 1. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0
சாம்பியன்ஷிப்
1937/1938 9. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0
1937/1938 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 0
1935/1936 8. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2
1935/1936 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 3
1934/1935 8. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0
1934/1935 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1
1933/1934 9. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1
1933/1934 8. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1
1932/1933 9. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 2
1932/1933 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1
1922/1923 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 2
1922/1923 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 2
FA கோப்பை
2020/2021 16 வது சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
2015/2016 கால் இறுதி வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 0)
2015/2016 கால் இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
2012/2013 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
2012/2013 3. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (1: 1)
2002/2003 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 6: 0 (2: 0)
2000/2001 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
1985/1986 16 வது சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 2
1985/1986 16 வது சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1
1984/1985 கால் இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 2
1982/1983 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 0
1963/1964 அரை இறுதி வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1
1910/1911 16 வது சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

மேற்கு ஹாம் அட்டவணை 2015-16