வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் Sw ஸ்வான்சீ சிட்டிக்கு எதிரான பதிவுவெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் Sw ஸ்வான்சீ சிட்டிக்கு எதிரான பதிவுபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 8 6 1 1 13 : 8
தொலைவில் 8 3 3 இரண்டு 12 : 10
& தொகை 16 9 4 3 25 : 18
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 19 14 4 1 54 : 17
தொலைவில் 19 இரண்டு 4 13 25 : 41
& தொகை 38 16 8 14 79 : 58
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 4 இரண்டு இரண்டு 0 5 : இரண்டு
தொலைவில் இரண்டு 0 1 1 0 : 1
நடுநிலை இடம் 1 0 0 1 0 : 1
& தொகை 7 இரண்டு 3 இரண்டு 5 : 4
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 3 : 0
தொலைவில் 1 1 0 0 3 : இரண்டு
& தொகை இரண்டு இரண்டு 0 0 6 : இரண்டு
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 32 2. 3 7 இரண்டு 75 : 27
தொலைவில் 30 6 8 16 40 : 54
நடுநிலை இடம் 1 0 0 1 0 : 1
& தொகை 63 29 பதினைந்து 19 115 : 82


பிரீமியர் லீக்
2017/2018 29. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 1 (2: 0)
2017/2018 7. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 1: 0 (0: 0)
2016/2017 32. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 1: 0 (1: 0)
2016/2017 18. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 4 (0: 1)
2015/2016 37. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 1: 4 (0: 2)
2015/2016 17. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
2014/2015 21. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1 (0: 1)
2014/2015 15. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 3: 1 (1: 1)
2013/2014 24. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 2: 0 (2: 0)
2013/2014 9. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
2012/2013 25. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 1: 0 (0: 0)
2012/2013 2. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 0 (2: 0)
1982/1983 35. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 5 (1: 2)
1982/1983 20. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 3: 2 (0: 2)
1981/1982 35. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 1: 1 (0: 1)
1981/1982 21. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)


சாம்பியன்ஷிப்
1980/1981 6. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 3
1980/1981 4. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 2: 0
1979/1980 8. சுற்று ஸ்வான்சீ நகரம் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1
1979/1980 4. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ நகரம் 2: 0
1957/1958 6. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 6: 2
1957/1958 2. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 2
1956/1957 5. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 1
1956/1957 1. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 1: 2
1955/1956 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 5: 1
1955/1956 1. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 2
1954/1955 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 3: 3
1954/1955 1. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 5: 2
1953/1954 2. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 4: 1
1953/1954 2. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1
1952/1953 9. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 4: 1
1952/1953 4. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 3: 0
1951/1952 2. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1
1951/1952 2. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 2: 2
1950/1951 8. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 2
1950/1951 8. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 1: 1
1949/1950 5. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0
1949/1950 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 3: 0
1946/1947 8. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 3: 0
1946/1947 3. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 2: 1
1938/1939 7. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 3: 2
1938/1939 3. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 5: 2
1937/1938 2. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0
1937/1938 1. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 2: 1
1936/1937 9. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 0
1936/1937 4. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 2: 0
1935/1936 7. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 0: 1
1935/1936 3. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 4: 0
1934/1935 8. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 5: 4
1934/1935 3. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 2: 0
1933/1934 5. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 1
1933/1934 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 1: 1
1932/1933 5. சுற்று வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் - ஸ்வான்சீ டவுன் 3: 1
1932/1933 1. சுற்று ஸ்வான்சீ டவுன் - வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் 1: 0


அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்