உலகக் கோப்பை »சாம்பியன்ஸ்

உலகக் கோப்பை »சாம்பியன்ஸ்ஆண்டு வெற்றி நாடு
2018 பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்
2014 ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி
2010 ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2006 இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி
2002 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1998 பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்
1994 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1990 ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1986 அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா
1982 இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி
1978 அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா
1974 ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1970 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1966 இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1962 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1958 பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில் பிரேசில்
1954 ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1950 உருகுவே உருகுவே உருகுவே உருகுவே
1938 இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி
1934 இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி இத்தாலி
1930 உருகுவே உருகுவே உருகுவே உருகுவே